برق و انرژی

استانداردهای  IEC 

نویسنده:  

ترجمه و تلخیص: 

مقدمه

ا

 

استاندارد  قابلیت نگهداری

ا

استانداردهای متمرکز بر قابلیت پشتیبانی

 

 

قابلیت نگهداری و قابلیت پشتیبانی در نیروگاههای برق

 

بهبود قابلیت نگهداری و قابلیت پشتیبانی

 

مطالب بیشتر

  • برق و انرژی