نفت، گاز و پتروشیمی

قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز

نویسنده:Dr. Eduardo Calixto

مقدمه

صنعت نفت و گاز یک بازار رقابتی است که به دارایی‌های با عملکرد بالا نیاز دارد که می‌تواند به آمادگی عملیاتی بالا، راندمان تولید، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری همه دارایی‌ها تبدیل شود.

امروزه برای دستیابی به چنین عملکرد بالایی، لازم است این انتظار به فروشندگان نیز تعمیم داده شود. بنابراین ابزارهای مهندسی قابلیت اطمینان برای این صنعت بسیار مهم هستند و به موفقیت آن در چند دهه اخیر کمک زیادی کرده اند.

برنامه و ابزار های پروژه قابلیت اطمینان در نفت و گاز

مهندسی قابلیت اطمینان باید به طور سیستماتیک در صنعت نفت و گاز برای پشتیبانی از این دارایی ها برای دستیابی و حفظ عملکرد بالا استفاده شود. برای رسیدن به این هدف، ایجاد برنامه مدیریت قابلیت اطمینان، باید از همان ابتدای مرحله چرخه عمر دارایی شروع شود و باید بخشی از عملیات روزانه باشد.

برنامه مدیریت قابلیت اطمینان شامل استفاده از روش های مختلف کیفی و کمی در طول چرخه عمر دارایی است، مانند:

 • ALT (accelerated life test) آزمون عمر تسریع شده
 • HALT (high accelerated life test) آزمون عمر با تسریع شده بالا
 • RGA (reliability growth analysis) تحلیل رشد قابلیت اطمینان
 • DFMEA (design failure mode and effects analysis) تحلیل مد وقوع خرابی طراحی و اثرات
 • PFMEA (process failure mode and effects analysis) تحلیل مد وقوع خرابی فرآیند و اثرات
 • SFMEA(system failure mode and effects analysis) تحلیل مد وقوع خرابی سیستم و اثرات
 • WA (warranty analysis) تحلیل گارانتی
 • FRACAS (failure report analysis and correction actions system) تحلیل گزارش وقوع خرابی و سیستم اقدامات اصلاحی
 • PDA (probabilistic degradation analysis) تحلیل تنزل احتمالی
 • RCM (reliability-centered maintenance) نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان
 • RBI (risk-based inspection) بازرسی مبتنی بر ریسک
 • ReBI (reliability-based inspection) بازرسی مبتنی بر قابلیت اطمینان
 • ReGBI (reliability growth-based inspection) بازرسی مبتنی بر رشد قابلیت اطمینان
 • ORT (optimum replacement time) (زمان جایگزینی بهینه)،
 • RAM (reliability, availability, and maintainability) analysis تحلیل قابلیت اطمینان، آمادگی و قابلیت نگهداری،
 • FTA (fault tree analysis) تحلیل درخت خرابی
 • ETA (event tree analysis) تحلیل درخت رویداد
 • LOPA (layers of protection analysis) تحلیل لایه‌های حفاظت
 • SIL (safety integrity level) analysis تحلیل سطح یکپارچگی ایمنی 
 • bow tie analysis تحلیل پاپیون
 • HRA (human reliability analysis) تحلیل قابلیت اطمینان انسانی و
 • APO (asset performance optimization) بهینه‌سازی عملکرد دارایی.

قابلیت اطمینان در طراحی و بهره برداری

در واقع، برای شرکت‌هایی که دارایی‌هایی مانند کارخانه‌های عملیاتی/بهره،برداری، سکوها و سایر امکانات دارند، تکنیک‌های کمی و کیفی در طول مراحل مختلف چرخه عمر مورد نیاز است. در پروژه (مفهوم، پیش طراحی و طراحی) و فازهای عملیاتی، می‌توان از DFMEA، SFMEA، RCM، RBI، WA، FRACAS، ReBI، ReGBI، ORT، RAM، APO و HRA برای حمایت از تصمیمات برای دستیابی و حفظ عملکرد بالا در تاسیسات و تجهیزات کارخانه استفاده کرد. علاوه بر این، ایمنی یکی از مهمترین جنبه‌های عملکرد صنعت نفت و گاز است و روش‌های تحلیل کمی ریسک مانند FTA، ETA، LOPA، SIL، و آنالیز پاپیون و همچنین تحلیل ریسک کیفی مانند HAZOP، HAZID، PHA و FMEA را می‌توان در طول پروژه (مفهوم، پیش طراحی و طراحی) و مراحل عملیاتی/بهره‌برداری اجرا کرد.

علاوه بر این، زمانی که تجهیزات توسط فروشندگان در حال توسعه هستند، ALT، HALT، RGA، و DFMEA برای پشتیبانی از تکوین محصول و دستیابی به اهداف عملکرد تعریف شده در WA توسط شرکت‌های نفت و گاز بسیار مهم هستند.

مطالب بیشتر