کتاب درسی پیش بینی و آزمون قابلیت اطمینان (نسخه دیجیتال)

مشخصات کتاب نویسندگان: لو ام. کلایتیس و ادوارد ال. اندرسون در باره کتاب: این کتاب راهنمایی در مورد چگونگی بهبود…

1
400000

مهندسی قابلیت اطمینان (نسخه دیجیتال)

مشخصات کتاب نویسندگان: کالش سی. کاپور و مایکل پچت در باره کتاب: هدف این کتاب رویکرد یکپارچه به طراحی، مهندسی…

2
400000

هندبوک مد وقوع خرابی و تحلیل اثرات FMEA (نسخه دیجیتال)

مشخصات کتاب نویسنده:  شرکت فورد در باره کتاب: کتابچه راهنمای FMEA، تحلیل حالت وقع خرابی و اثرات (FMEA) را معرفی…

0
400000