نقش مهندس قابلیت اطمینان چیست؟

نقش اصلی مهندس قابلیت اطمینان شناسایی و مدیریت ریسک‌های قابلیت اطمینان دارایی است. این ریسک‌ها می تواند بر بهره‌برداری کارخانه یا کسب و کار تأثیر منفی بگذارد. این نقش اصلی گسترده را می‌توان به سه نقش کوچکتر و قابل کنترل‌تر تقسیم کرد:  

 • حذف تلفات.
 • مدیریت ریسک.
 • و مدیریت دارایی چرخه عمر (Life Cycle Asset Management (LCAM)).

حذف تلفات

یکی از نقش‌های اساسی مهندس قابلیت اطمینان، ردیابی تلفات تولید و دارایی‌های دارای هزینه نگهداری بالای غیرعادی است. سپس یافتن راه‌هایی برای کاهش این تلفات یا هزینه‌های زیاد است. این تلفات با تمرکز تلاش‌ها برای بزرگترین/مهمترین فرصت‌ها در اولویت قرار دارند. مهندس قابلیت اطمینان (در مشارکت کامل با تیم عملیاتی) طرحی را برای از بین بردن یا کاهش تلفات از طریق تحلیل علل ریشه‌ای تهیه می‌کند. آنگاه تصویب طرح را به دست آورده و اجرای آن را تسهیل می‌کند.

مدیریت ریسک

نقش دیگر مهندس قابلیت اطمینان مدیریت ریسک برای دستیابی به اهداف استراتژیک یک سازمان در زمینه‌های بهداشت و ایمنی محیط، قابلیت دارایی، کیفیت و تولید است. برخی از ابزارهای مورد استفاده توسط مهندس قابلیت اطمینان برای شناسایی و کاهش ریسک عبارتند از:

 • تحلیل خطرات اولیه (PHA –Preliminary hazards analysis).
 • مدهای وقوع خرابی و تحلیل اثرات (FMEA – Failure modes and effects analysis).
 • تحلیل بحرانیت (CA – Criticality analysis).
 • مدهای وقوع خرابی ساده شده و تحلیل اثرات (SFMEA – Simplified failure modes and effects analysis).
 • اطلاعات نگهداری (MI – Maintainability information).
 • تحلیل درخت خرابی (FTA – Fault tree analysis).

• تحلیل درخت رویداد (ETA – Event tree analysis).

چرخه عمر مدیریت دارایی

مطالعات نشان می‌دهد که 95٪ از کل هزینه مالکیت (Total Cost of Ownership (TCO)) یا هزینه چرخه عمر (Life Cycle Cost (LCC)) یک دارایی قبل از استفاده از آن تعیین می‌شود. این نشان می‌دهد مهندس قابلیت اطمینان درگیر در مراحل طراحی و نصب پروژه‌های دارایی‌های جدید و اصلاح دارایی‌های موجود است.

مسئولیت ها و وظایف مهندس قابلیت اطمینان

در اینجا فهرستی از مسئولیت‌ها و وظایفی است که معمولاً در شرح وظایف یک مهندس قابلیت اطمینان یافت می‌شود:

 • با مهندسی پروژه کار می‌کند تا از قابلیت اطمینان و نگهداری تأسیسات جدید و اصلاح شده اطمینان حاصل کند. مهندس قابلیت اطمینان مسئول پیوستن به روند مدیریت دارایی چرخه عمر (LCAM) در کل چرخه عمر دارایی‌های جدید است.
 • در تکوین مشخصات طراحی و نصب همراه با طرح‌های راه‌اندازی مشارکت می‌کند. در توسعه معیارها و ارزیابی تجهیزات و تأمین‌کنندگان فنی MRO و ارائه دهندگان خدمات نگهداری فنی مشارکت می‌کند. آزمون‌های پذیرش و معیارهای بازرسی را توسعه می‌دهد.
 • در بررسی نهایی تاسیسات جدید مشارکت می‌کند. این شامل آزمون پذیرش کارخانه و سایت است که اطمینان از رعایت مشخصات وظیفه‌ای را به شما ارائه می‌دهد.
 • تلاش‌ها را برای اطمینان از قابلیت اطمینان و نگهداری تجهیزات، فرآیندها، تاسیسات برق، امکانات، کنترل‌ها و سیستم‌های ایمنی / امنیتی را هدایت می‌کند.
 • به طور حرفه‌ای و سیستماتیک یک طرح نگهداری دارایی را تعریف، طراحی، تکوین، نظارت و اصلاح می‌کند که شامل:
 • تکالیف نگهداری پیشگیرانه با ارزش افزوده
 • استفاده موثر از روش‌های آزمون پیش بینی کننده و غیرمخرب دیگر که برای شناسایی و جداسازی مشکلات قابلیت اطمینان ذاتی طراحی شده است.
 • ورودی به یک طرح مدیریت ریسک را فراهم می‌کند که ریسک‌های مرتبط و غیر مرتبط به قابلیت اطمینان را پیش‌بینی می‌کند که می‌تواند بر عملکرد کارخانه تأثیر منفی بگذارد.
 • تکوین راه‌حل‌های مهندسی برای وقوع خرابی‌های تکراری و سایر مشکلات که تأثیر منفی بر بهره‌برداری شرکت/کارخانه دارد. این مشکلات شامل ظرفیت، کیفیت، هزینه و یا موضوعات مربوط به انطباق مقرراتی است. برای انجام این مسئولیت، مهندس قابلیت اطمینان اعمال می‌کند:
 • فنون تحلیل داده‌ها که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
 • کنترل فرآیند آماری
 • مدل سازی و پیش بینی قابلیت اطمینان
 • تحلیل درخت خرابی
 • تحلیل درخت وایبول
 • روش‌شناسی شش سیگما (6σ)
 • تحلیل علت ریشه و علت ریشه‌ای وقوع خرابی

 Root-cause and Root-Cause Failure Analysis (RCA, RCFA)

 • سیستم گزارش وقوع خرابی، تحلیل و اقدامات اصلاحی

 Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System (FRACAS)

 

 • با تولید برای انجام تحلیل دارایی‌ها از جمله:
 • استفاده از دارایی
 • اثربخشی کلی تجهیزات
 • ماندگاری عمر مفید
 • پارامترهای دیگری که شرایط بهره‌برداری، قابلیت اطمینان و هزینه دارایی‌ها را تعریف می‌کنند
 • پشتیبانی فنی از تولید، مدیریت نگهداری و کارکنان فنی را فراهم می‌کند.
 • از تحلیل ارزش برای تعمیر / تعویض، تعمیر / طراحی مجدد و تصمیم گیری / خرید استفاده می‌کند.