فیلم های آکادمی مهندسی قابلیت اطمینان

با دیدن و شنیدن نظرات و رهنمودهای متخصصان مهندسی قابلیت اطمینان در موضوعات مختلف، برای بهبود عملکرد سازمانی خود الهام بگیرید.

نقش حیاتی استانداردهای بین المللی و ارزیابی انطباق در ایمن تر و کارآمدتر کردن جهان

نقش مهندسی قابلیت اطمینان در انقلاب صنعتی چهارم؛ ارائه شده در هجدهمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران 26 آبان 1400

تغییرات کتابچه راهنمای تحلیل مدهای وقوع خرابی و آثار آن در صنایع خودرویی

وبینار مهندسی قابلیت اطمینان در نسل چهارم انقلاب صنعتی

تغییرات کتابچه راهنمای تحلیل مدهای وقوع خرابی و آثار آن در صنایع خودرویی

طراحی قابلیت اطمینان پروژه های سرمایه ای و پشتیبانی تعالی بهره برداری