استانداردهای نظامی قابلیت اطمینان

استانداردهای نظامی

اغلب استاندارد های نظامی (MIL-STD)، برای کمک به دستیابی به اهداف استانداردسازی توسط وزارت دفاع کشورها تدوین و منتشر می شود. استانداردسازی در دستیابی به قابلیت همکاری، اطمینان از مطابقت محصولات با الزامات خاص، قابلیت اطمینان، هزینه کل مالکیت، سازگاری با سیستم های لجستیک و اهداف مشابه مرتبط با دفاع ضروری است.

استانداردهای نظامی توسط سایر سازمان های دولتی غیردفاعی، سازمان های فنی و صنعت نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

کتابخانه دیجیتال

  • کتاب ها
  • مقالات
  • پادکست
  • ارائه ها
  • ویدئو
  • خبرنامه الکترونیکی

تعریف انواع مستندات نظامی

اگرچه تعاریف رسمی بین انواع مختلفی از اسناد تمایز قائل می شوند، اما بر اساس اصول کلی “استاندارد نظامی” نامیده می شوند. از جمله مشخصات دفاعی (Defense Specifications)، کتاب راهنما (Handbooks) و استانداردها (Standards). البته این اسناد اهداف متفاوتی را ارائه می دهند. مشخصات نظامی (Military Specifications) “ویژگی های فیزیکی و/یا بهره برداری یک محصول را توصیف می کند”. در حالی که استانداردهای نظامی”جزئیات فرایندها و مواد مورد استفاده برای ساخت محصول” را مشخص می کند. از طرف دیگر، کتابچه راهنمای نظامی در درجه اول منابع اطلاعات گردآوری شده و/یا راهنمایی هستند.

تعریفنوعمخفف
سندی که اطلاعات استاندارد رویه ای، فنی، مهندسی یا طراحی را در مورد مواد، فرایندها، شیوه ها و شیوه ها ارائه می دهد. استاندارد MIL-STD-967محتوا و قالب کتاب راهنمای دفاع را پوشش می دهد.Defense HandbookMIL-HDBK
سندی که الزامات فنی ضروری برای مواد نظامی منحصر به فرد یا اقلام تجاری قابل تغییر را توصیف می کند. MIL-STD-961 محتوا و قالب مشخصات دفاعی را پوشش می دهد.Defense SpecificationMIL-SPEC
سندی که الزامات مهندسی و فنی یکنواختی را برای فرایندها، رویه، شیوه و روشهای تجاری منحصر به فرد نظامی یا تغییر اساسی ایجاد می کند. پنج نوع استاندارد دفاعی وجود دارد: استانداردهای واسط، استانداردهای معیارهای طراحی، استانداردهای فرآیند تولید، شیوه های استاندارد و استانداردهای روش آزمون. MIL-STD-962 محتوا و قالب استانداردهای دفاعی را پوشش می دهد.Defense StandardMIL-STD

دستورالعمل های نظامی، کتاب راهنما و استانداردهای نظامی مربوط به قابلیت اطمینان

این صفحه دستورالعمل ها، کتابچه های راهنما و استانداردهای مربوط به شیوه های قابلیت اطمینان وزارت دفاع ایالات متحده را در دسترس قرار می دهد. این اسناد را می توانید در قالب pdf دانلود کنید.

برای گواهی کردن باید به تاریخ استاندارد و همینطور به منسوخ شدن آن توجه داشت

کتاب های راهنما و استانداردهای قابلیت اطمینان

کتاب های راهنما

شماره کتاب راهنماعنوان
MIL-HDBK-61A(SE): 2001

Configuration Management Guidance (221 pages, 1.3 MB)

چکیدهاین کتاب، راهنمایی و اطلاعاتی را برای مدیران لجستیک، خرید و سایر افراد مسئول در مدیریت پیکربندی، ارائه می دهد. هدف آن کمک به برنامه ریزی و اجرای فعالیتها و عملکردهای موثر پیکربندی در تمام مراحل چرخه عمر سیستم های دفاعی است. این برنامه اکتساب بر اساس مشخصات عملکرد و استفاده از استانداردها و روش های صنعت تا حد امکان پشتیبانی می کند.
MIL-HDBK-108

Sampling Procedures and Tables for Life and Reliability Testing (Based on Exponential Distribution) (77 pages, 6.09 MB)

چکیدهاین کتاب راهنما تعاریفی از واژگان مورد نیاز برای استفاده طرح ها و روش های اجرایی نمونه برداری آزمون عمر را ارائه می کند.
MIL-HDBK-189C: 2011

Reliability Growth Management (149 pages, 3.1 MB)

چکیدهاین راهنما درک مفاهیم و اصول رشد قابلیت اطمینان را ارائه می دهد. دستورالعمل ها و روش هایی که در مدیریت رشد قابلیت اطمینان استفاده می شود نیز ارائه می کند. این راهنما قصد ندارد به عنوان یک برنامه رشد قابلیت اطمینان بدون هیچ گونه سازگارسازی در برنامه ای به کار گرفته شود. هنگامی که همراه با دانش سیستم و برنامه دستیابی به آن استفاده شود، می توان یک برنامه مدیریت رشد قابل اطمینان را توسعه داد. که منجر به برآوردن نمودن نیازهای سیستم نهایی سیستم نهایی و کاهش هزینه های چرخه عمر سیستم منجر می شود.
MIL-HDBK-217F:1991

Reliability Prediction of Electronic Equipment – Notice F(205 pages, 14.9 MB)

چکیدهاین کتاب راهنما شیوه هایی برای برآورد قابلیت اطمینان ذاتی تجهیزات و سیستم های الکترونیک نظامی ایجاد و برقرار می کند. این راهنما پایه های مشترکی برای پیش بینی قابلیت اطمینان طی برنامه اکتساب برای تجهیزات الکترونیک نظامی ارائه می کند. همچنین پایه مشترکی برای مقایسه و ارزیابی پیش بینی قابلیت اطمینان مرتبط یا طراحی های رقابتی ایجاد می کند. این کتاب راهنما به عنوان یک ابزار افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات طراحی شده، استفاده می شود.
MIL-HDBK-251:1978

Reliability/Design Thermal Applications (697 pages, 53.8 MB)

چکیده

این راهنما به طور خاص برای راهنمایی مهندسان در طراحی حرارتی تجهیزات الکترونیکی با بهبود قابلیت اطمینان تهیه شده است. هدف اولیه عبارتند از:

به مهندسان و طراحان که متخصص انتقال حرارت نیستند اجازه دهند تجهیزات الکترونیکی با عملکرد حرارتی مناسب طراحی کنند.

برای کمک به متخصصان انتقال حرارت، که متخصص الکترونیک نیستند.

برای کمک به مهندسان در درک بهتر بخش های حرارتی مشخصات و استانداردهای تجهیزات دفاعی.

برای کمک به کارکنان نیروی دریایی در ارزیابی طراحی حرارتی در مراحل مختلف تهیه و توسعه تجهیزات.

MIL-HDBK-338B:1998

Electronic Reliability Design Handbook – Revision B (1046 pages, 4.56 MB)

چکیدهاین کتاب راهنما، فعالیت های خرید و پیمانکاران تکوین را با درک مفاهیم، اصول و روش هایی که تمام جنبه های مهندسی قابلیت اطمینان سیستم های الکترونیکی و تحلیل هزینه ها را در ارتباط با طراحی، اکتساب و استقرار تجهیزات/سیستم های وزارت دفاع انجام می دهد، ارائه می دهد.
MIL-HDBK-344A:1993

Environmental Stress Screening (ESS) of Electronic Equipment – Revision A (102 pages, 4.51 MB)

چکیدهاین کتاب راهنما، روش های اجرایی، شیوه ها و فنون یکسانی برای طرح ریزی، پایش و کنترل مقرون به صرفه از برنامه غربالگری تنش محیطی برای تجهیزات الکترونیکی ارائه می کند.
MIL-HDBK-470A:1997

Designing and Developing Maintainable Products and Systems – Revision A(719 pages, 5.43 MB)

چکیدهکتابهای راهنمای قبلی تنها بر قابلیت نگهداری متمرکز بودند. این سند اطلاعاتی را ارائه می دهد که خواننده قابلیت نگهداری را در چارچوب یک تلاش کلی مهندسی سیستم مشاهده کند. این کتاب راهنما قابلیت نگهداری را تعریف می کند. ارتباط آن را با سایر رشته ها شرح می دهد. عناصر اساسی مشترک در همه برنامه های سالم نگهدارنده را تشریح می کند. وظایف و فعالیت های مرتبط با آن عناصر را توضیح داده و در انتخاب آن وظایف و فعالیت ها راهنمایی می کند. با توجه به جنبه های متعدد قابلیت نگهداری و رشته های مرتبط، عمق پوشش برخی موضوعات لزوماً محدود است.
MIL-HDBK-472:1968

Maintainability Prediction (176 pages, 5.85 MB)

چکیدههدف کتاب راهنمای پیش بینی قابلیت نگهداری، آشنایی مدیران پروژه و مهندسان طراح با روش های اجرایی پیش بینی قابلیت نگهداری است.
MIL-HDBK-2164A:1996

Environmental Stress Screening Process for Electronic Equipment – Revision A (45 pages, 1.57 MB)

چکیدهاین راهنما دستورالعمل هایی برای غربالگری تنش محیطی (ESS) تجهیزات الکترونیکی ارائه می دهد. از جمله شرایط غربالگری محیطی، مدت زمان قرار گرفتن در معرض، روش ها، عملکرد تجهیزات، اقدامات هنگام تشخیص نقایص و اسناد غربالگری. این دستورالعمل ها یک فرایند ESS یکنواخت را ارائه می دهند. ممکن است برای افشای موثر نقص های تولید تجهیزات الکترونیکی ناشی از عملکرد ضعیف و قطعات معیوب مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اگر طرح ذاتاً شکننده باشد یا اینکه آزمون های رشد صلاحیت و قابلیت اطمینان انجام نشده باشند، مشکلات طراحی را مشخص می کند.
MIL-HDBK-781A:1996

Handbook for Reliability Test Methods, Plans, and Environments for Engineering, Development, Qualification, and Production – Revision A (411 pages, 27.1 MB)

چکیدهاین کتاب راهنما، روش های آزمون، طرح های آزمون و پروفایل های محیطی را ارائه می کند. که می تواند در آزمون قابلیت اطمینان طی تکوین، صلاحیت و تولید سیستم و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد.

استانداردهای قابلیت اطمینان

شماره استانداردعنوان
MIL-STD-471A:1973

Maintainability Verification/Demonstration/Evaluation

– Revision A(64 pages, 707 KB)

چکیدهاین استاندارد روشها و روشهای آزمون را برای تأیید، نمایش و ارزیابی الزامات نگهداری کمی و کیفی ارائه می دهد. همچنین ارزیابی کیفی عوامل مختلف پشتیبان لجستیک یکپارچه مربوط و بر دستیابی به پارامترهای قابلیت نگهداری و زمان خرابی اقلام را فراهم می کند. مانند راهنمای فنی، کارکنان، ابزار و تجهیزات آزمون، مفاهیم تعمیر و نگهداری و تأمین.
MIL-STD-690D:2005

Failure Rate Sampling Plans and Procedures – Revision D (43 pages, 673 KB)

چکیدهاین استاندارد روشهای مربوط به نرخ وقوع خرابی، طرح های نمونه گیری برای ایجاد و حفظ سطح نرخ وقوع خرابی در سطوح اطمینان انتخاب شده را ارائه می دهد. روشهای بازرسی انطباق قطعات مرتبط با آزمون نرخ وقوع خرابی در قطعات الکترونیکی نظامی مناسب قابلیت اطمینان (ER) را تشریح می کند. مشخصات فنی، اعداد و جداول در سراسر این استاندارد بر اساس توزیع نمایی است. توزیع وایبول در اجزای خاصی مانند خازن ها قابل قبول خواهد بود. استفاده از توزیع وایبول برای هر جزء باید توسط فعالیت واجد شرایط تأیید شود.
MIL-STD-721C:1966

Definition of Terms for Reliability and Maintainability – Revision C (18 pages, 819 KB)

چکیدهاین استاندارد واژگان و کلماتی که در قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری استفاده شده را تعریف می کند.
MIL-STD-750E:2006

Test Methods for Semiconductor Devices – Revision E (685 pages, 8.94 MB)

چکیدهاین استاندارد روش های یکنواختی را برای آزمون وسایل نیمه هادی ایجاد می کند. شامل آزمون اساسی محیطی برای تعیین مقاومت در برابر اثرات مخرب عناصر طبیعی، شرایط عملیات نظامی، آزمون های فیزیکی و الکتریکی. در این استاندارد، عبارت “دستگاه ها” شامل مواردی مانند ترانزیستورها، دیودها، رگولاتور ولتاژ، یکسو کننده ها، دیودهای تونلی و سایر قطعات مرتبط است. این استاندارد فقط برای دستگاه های نیمه هادی اعمال می شود.
MIL-STD-756B:1981

Reliability Modeling and Prediction – Revision B (85 pages, 2.91 MB)

چکیدهاین استاندارد رویه های یکنواخت و قوانین اساسی را برای آمادگی قابلیت اطمینان ماموریت، مدل های قابلیت اطمینان پایه و پیش بینی سیستم و تجهیزات الکترونیکی، الکتریکی، الکترومکانیکی، مکانیکی و مهمات، که از این پس به آنها اقلام می گویند، ایجاد می کند. پیچیدگی قلم می تواندگستره ای از یک سیستم سلاح کامل تا ساده ترین بخش سیستم باشد. ارزش اولیه پیش بینی قابلیت اطمینان یک ابزار طراحی برای ارائه سنجش نسبی قابلیت اطمینان قلم برای تصمیمات طراحی باشد. هنگام اعمال و تفسیر مقدار مطلق پيش بيني قابليت اطمينان به معيارهاي قابلیت اطمینان ميدان، بايد احتياط کرد.
MIL-STD-781D:1986

Reliability Testing for Engineering Development, Qualification and Production – Revision D (47 pages, 1.46 MB)

چکیدهاین استاندارد الزامات عمومی و تکالیف خاص برای آزمون قابلیت اطمینان طی تکوین، صلاحیت و تولید سیستم ها و تجهیزات را مشخص می کند.
MIL-STD-785B:1980

Reliability Program for Systems and Equipment Development and Production – Revision B (88 pages, 12.9 MB)

چکیدهاین استاندارد الزامات کلی و تکالیف خاص برای برنامه های قابلیت اطمینان طی تکوین، تولید و استقرار اولیه سیستم ها و تجهیزات ارائه می کند.
MIL-STD-790F:1995

Established Reliability and High Reliability Qualified Products List (QPL) Systems For Electrical, Electronic, and Fiber Optic Parts Specifications.- Revision F (17 pages, 834 KB)

چکیدهاین استاندارد مرجعی برای ایجاد قابلیت اطمینان و مشخصات قطعات الکتریکی، الکترونیکی و اوپتیک با قابلیت اطمینان بالا می باشد. این استاندارد معیاری برای سیستم محصول واجد شرایط سازنده ایجاد می کند.
MIL-STD-882C:1993

System Safety Program Requirements (117 pages, 8.29 MB)

چکیدهاین استاندارد در کلیه سیستم ها و زیرساخت ها وزارت دفاع اعمال می شود. این استاندارد به هر فعالیت چرخه عمر سیستم اعمال می شود. مانند: تحقیقات، توسعه تکنولوژی، طراحی، آزمون، ارزیابی، تولید، ساخت، وارسی/کالیبراسیون، بهره برداری، نگهداری، پشتیبانی، بهینه سازی و وارهایی.
MIL-STD-882D:2000

System Safety (31 pages, 116 KB)

چکیدهاین سند یک روش استاندارد برای ایمنی سیستم را نشان می دهد. ریسک حوادث ناگوار باید شناسایی، ارزیابی و کاهش یابد. تا در سطحی قابل قبول برای مقامات، مناسب و مطابق قوانین و مقررات، دستورات اجرایی، معاهدات و موافقتنامه ها باشد. ریسک باید توسط کاربر یا مشتری سیستم تعریف شده باشد. مطالعات تجاری برنامه ای که با کاهش خطرات ناگوار مرتبط است، باید هزینه کل چرخه عمر را در هر تصمیمی در نظر بگیرد.
MIL-STD-882E:2012

System Safety (104 pages, 1,232 KB)

چکیدهاین استاندارد ایمنی سیستم را برای از بین بردن خطرات مشخص می کند. همچنین در مواردی که امکان حذف خطرات وجود ندارد، آنها را تا حد امکان به حداقل برساند. این استاندارد خطرات مربوط به سیستم ها/ محصولات / تجهیزات / زیرساخت ها (شامل سخت افزار و نرم افزار) در طول طراحی، تکوین، آزمون، تولید، استفاده و وارهایی را شامل می شود.
MIL-STD-883J:2014

Test Method Standard Microcircuits(759 pages, 5.98 MB)

چکیدهاین استاندارد روشها، کنترل ها و شیوه های یکنواختی را برای آزمون وسایل میکروالکترونیکی برای استفاده در سیستم های الکترونیکی نظامی و هوافضا ایجاد می کند. شامل آزمون های اساسی محیطی برای تعیین مقاومت در برابر اثرات زیانبار عناصر طبیعی و شرایط پیرامون عملیات نظامی و فضایی است. آزمون هایی مانند مکانیکی و الکتریکی؛ مراحل کار و آموزش و سایر کنترل ها و محدودیت هایی که ضروری تشخیص داده شده است. تا از یکنواختی کیفیت و قابلیت اطمینان مناسب برنامه های مورد نظر آن دستگاه ها اطمینان حاصل شود. به منظور استفاده از این استاندارد، اصطلاح “دستگاه ها” شامل مواردی مانند ریز مدارهای یکپارچه، چند تراشه، میکرومدارهای فیلم و هیبرید، آرایه های میکرومدار و عناصری است که مدارها و آرایه ها از آنها تشکیل شده است. این استاندارد فقط برای دستگاه های میکروالکترونیکی اعمال می شود.
MIL-STD-1543B:1982

Reliability Program Requirements for Space and Launch Vehicles – Revision B (100 pages, 10.3 MB)

چکیدهاین استاندارد الزامات و وظایف برنامه قابلیت اطمینان یکنواختی را برای استفاده در هنگام طراحی، تکوین، ساخت، آزمون و بهره برداری از فضا و وسایل نقلیه فضایی ایجاد می کند.
MIL-STD-1629A:1980

Procedures for Performing a Failure Mode Effects and Criticality Analysis – Revision A(54 pages, 4.5 MB)

چکیدهاین استاندارد الزامات و رویه هایی را برای انجام یک حالت شکست، اثرات و تحلیل بحرانی (FMECA) ایجاد می کند. تا به طور سیستماتیک ارزیابی و مستندسازی شود. با تحلیل حالت خرابی قلم، تأثیر احتمالی هر یک از خرابی های عملکردی یا سخت افزاری بر موفقیت ماموریت، ایمنی کارکنان و سیستم، عملکرد سیستم، قابلیت نگهداری و نیازهای تعمیر و نگهداری. هر شکست احتمالی بر اساس شدت اثر آن طبقه بندی می شود تا اقدامات اصلاحی مناسب برای حذف یا کنترل موارد پرخطر انجام شود.
MIL-STD-2073:2011

Standard Practice for Military Packaging – Revision E Change 1(208 pages, 660 KB)

چکیدهاین سند فرایندهای استاندارد توسعه و مستند سازی بسته بندی های نظامی را تشریح می کند. این استاندارد روشهای حفاظت را برای محافظت از مواد در برابر خوردگی و خرابی ناشی از محیط زیست، آسیب های فیزیکی و مکانیکی و سایر اشکال تخریب در طول ذخیره سازی، جابجایی متعدد و حمل مواد در سیستم حمل و نقل دفاعی پوشش می دهد.
MIL-STD-2074:1978

Failure Classification for Reliability Testing (12 pages, 419 KB)

چکیدهاین استاندارد معیارهایی برای طبقه بندی خرابی هایی که در طول آزمون های قابلیت اطمینان رخ می دهد، تعیین می کند.
MIL-STD-2155:1985

Failure Reporting, Analysis and Corrective Action Systems (17 pages, 599 KB)

چکیدهاین استاندارد الزامات و معیارهای یکنواختی برای سیستم های گزارش دهی، تحلیل و اقدام اصلاحی وقوع خرابی ایجاد می کند.
MIL-STD-2164:1985

Environmental Stress Screening Process for Electronic Equipment(49 pages, 1.25 MB)

چکیدهاین استاندارد الزامات مربوط به غربالگری تنش محیطی تجهیزات الکترونیکی، از جمله شرایط آزمون محیطی، مدت زمان قرار گرفتن در معرض، روش ها، عملکرد تجهیزات، اقدامات انجام شده هنگام تشخیص عیوب و مستندات آزمون را تعیین می کند. این استاندارد استفاده از غربالگری تنش محیطی یکنواخت برای افشای موثر نقص های تولید در تجهیزات الکترونیکی را فراهم می کند.
MIL-STD-2173:1986

Reliability Centered Maintenance Requirements for Naval Aircraft, Weapons Systems and Support Equipment (265 pages, 10.8 MB)

چکیدههدف این استاندارد ارائه روش های اجرایی برای تحلیل نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) برای هواپیماها، سیستم های تسلیحات و تجهیزات پشتیبانی نیروی دریایی است.
MIL-STD-3034:2011

Reliability-Centered Maintenance (RCM) Process (64 pages, 5429 KB)

چکیده

نگهداری (پیشگیرانه ، اصلاحی و غیرفعال) عبارت است از انجام وظایف (زمان بندی شده، شرایط، عدم موفقیت، سرویس و روانکاری) در دوره های مختلف (دوره ای، موقعیتی و برنامه ریزی نشده) برای اطمینان از عملکردهای قلم (فعال، منفعل، آشکار و پنهان) تا دوره نگهداری بعدی برنامه ریزی شده در دسترس هستند. این استاندارد روش نگهداری مبتنی قابلیت اطمینان (RCM) را برای تعیین الزامات نگهداری توصیف می کند. این امر در تمام سطوح گروه بندی تجهیزات یا تجهیزات و کلیه تعمیرات برنامه ریزی شده اعمال می شود. اعم از این که تجهیزات در حال استفاده، آماده استفاده، یا در حالت آماده به کار یا آماده به کار است.

RCM کل برنامه نگهداری یک شرکت را بدون توجه به سطح نگهداری که دارای قابلیت انجام نگهداری است، بررسی می کند. یعنی نگهداری سازمانی، میانی و انبار. این استاندارد روش توسعه تعمیرات پیشگیرانه، اصلاحی و غیرفعال تجهیزات را در یک سیستم مدیریت نگهداری برنامه ریزی شده ارائه می دهد. پس از استفاده از روش RCM ممکن است روشهای نگهداری خاصی برای گنجاندن در برنامه های نگهداری سیستم های نگهداری انبار، میانی و سازمانی ایجاد شود.

MIL-P-24534A:1985

Planned Maintenance System: Development of Maintenance Requirement Cards, Maintenance Index Pages, and Associated Documentation (149 pages, 5.32 MB)

چکیدهاین مشخصات، الزامات و استانداردهایی برای تکوین و تولید کارت های الزامات نگهداری، صفحات شاخص نگهداری،  سایر مستندات مورد استفاده در نگهداری و سیستم های مدیریت مواد، سیستم نگهداری طرح ریزی شده نیروی دریایی را شناسایی می کند. این مشخصات، روش شناسی نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان را برای تعیین الزامات نگهداری و اعمال به کلیه سطوح سیستم یا گروه تجهیزات و به تمام نگهداری برنامه ریزی شده، که آیا تجهیز در حال استفاده، آماده برای استفاده یا آماده در کنار یا خواب است، اجرا می شود.
MIL-PRF-19500P:2014

Performance Specification: Semiconductor Devices, General Specification For (174 pages, 1.15 MB)

چکیدهاین مشخصات، الزامات عملکرد کلی برای دستگاه های نیمه هادی را تعیین می کند. تضمین محصول با غربالگری موثر، بازرسی انطباق و کنترل فرآیندها برای کاهش ریسک ارائه می شود. اطمینان از ماموریت و استانداردسازی قطعات بالاترین اولویت ها هستند. این مشخصات یک برنامه میراثی از دستگاه های نیمه هادی ایجاد می کند. که جامعه نظامی و فضایی می توانند به آنها اعتماد داشته باشند و در دسترس باشند. الزامات و ویژگی های تفضیلی در برگه های مشخصات مشخص شده است. تجدید نظر در این مشخصات و برگه های مشخصات به گونه ای ساختار یافته اند که از قابلیت تعویض دستگاه هایی از همان نوع قطعه صرف نظر از کد تاریخ تولید یا تاریخ تکمیل بازرسی انطباق (CI) اطمینان حاصل شود.