استانداردهای ملی قابلیت اطمینان

سازمان ملی استاندارد

سازمان ملی استاندارد ايران به موجب بند يک مادۀ3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي کشور است که وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.

تدوين استاندارد در حوز‌ه‌هاي مختلف در کميسيون‌هاي فني مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي‌شود.کوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع، شامل توليدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي حاصل مي‌شود. پيش‌نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي‌نفع و اعضاي کميسيون‌هاي فني مربوط ارسال مي‌شود. پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در کميتۀ ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي) ايران چاپ و منتشر مي‌شود.

پيش نويس استانداردهايي که مؤسسات و سازمان‌هاي علاقه‌مند و ذي‌صلاح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‌کنند درکميتۀ ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي‌شود. بدين ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي‌شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارۀ 5 تدوين و در کميتۀ ملي استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکيل مي‌دهد به تصويب رسيده باشد.

سازمان ملی استاندارد ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد (ISO)، کميسيون بين‌المللي الکتروتکنيک (IEC) و سازمان بين‌المللي اندازه شناسي قانوني (OIML) است. در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط کلي و نيازمندي‌هاي خاص کشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‌المللي بهره‌گيري مي‌شود.

کمیته فنی متناظر 56-قابلیت اعتماد

کمیته‌های فنی متناظر بر اساس کمیته‌های فنی ISO یاIEC  و از گروه‌های فراگیر ذیربط و ذینفع کشور تشکیل یافته و تحت نظارت دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مستقر در سازمان ملی استاندارد فعالیت می‌کنند.

کمیته  فنی متناظر 56 بر اساس کمیته فنی 56 IEC در سال 1389 با حضور اعضای مشارکت کننده در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر وحید ابراهیمی پور به عنوان رئیس، آقای دکتر عباس سقایی به عنوان نائب رئیس و آقای مهندس مهدی ذره به عنوان دبیر انتخاب شدند. همچنین شرکت مهندسی قابلیت اعتماد توازن دبیرخانه این کمیته فنی متناظر شد.

حاصل فعالیت این کمیته تدوین بیش از 80 عنوان استانداردهای قابلیت اعتماد است که در بخش فهرست استانداردهای ملی http://standard.isiri.gov.ir/ سایت سازمان ملی استاندارد و همچنین در این سایت قابل دسترسی به صورت رایگان خواهد بود.

استانداردهای قابلیت اعتماد و استانداردهای پشتیبان

 1. استانداردهای اصلی
  • مدیریت قابلیت اعتماد
  • واژگان
 2. استانداردهای فرآیند
  • قابلیت اطمینان و آمادگی
  • قابلیت نگهداری و پشتیبانی
  • ارزیابی ریسک
  • قابلیت اعتماد سیستم
 3. استانداردهای پشتیبانی
  • قابلیت اطمینان و آمادگی
   • قابلیت اطمینان و آمادگی – تکنیک های تجزیه و تحلیل
   • قابلیت اطمینان و آمادگی – برآورد و ارزیابی داده‌ها
   • قابلیت اطمینان و آمادگی – آزمون و غربالگری قابلیت اطمینان
   • قابلیت اطمینان و آمادگی – افزایش قابلیت اطمینان
  • قابلیت نگهداری و پشتیبانی
   • قابلیت نگهداری و پشتیبانی – قابلیت نگهداری
   • قابلیت نگهداری و پشتیبانی – قابلیت پشتیبانی
  • ارزیابی ریسک
   • ارزیابی ریسک – پشتیبانی از ارزیابی ریسک
  • قابلیت اطمینان سیستم
   • قابلیت اطمینان سیستم – مهندسی سیستم
   • قابلیت اطمینان سیستم – جنبه‌های انسانی
   • قابلیت اطمینان سیستم – نرم‌افزار
 1. استانداردهای مرتبط
  • استانداردهای IEC مرتبط با قابلیت اطمینان
  • استانداردهای ISO مرتبط با قابلیت اطمینان

 

1. استانداردهای اصلی

1.1.          مدیریت

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-1:1387

سیستم های مدیریت قابلیت اعتماد-قسمت اول:

 

 

 

 

چکیده

اين استاندارد يک راهنمای كلی برای ايجاد يک سيستم مديريت «قابليت اعتماد» برای برآورده ساختن اغلب نيازهای سازمان يا پروژه است، ساختار استانداردهای قابليت اعتمادی كه به آنها ارجاع شده به صورت «جعبه ابزار» می باشد. اين استانداردها تجويز نشده اند بلكه سازگار سازی اجرای موثر رشته های «قابليت اعتماد» را در مديريت، ميسر می سازند. استاندارد ISIRI-IEC 60300-1 مديريت رده بالای «قابليت اعتماد» است. اين استاندارد با در نظر گرفتن تنگناها و محدوديت های فن آوری، نوآوری و انعطاف را در مديريت و طراحی برای بهينه سازی محصول, تشويق و ترويج می كند. ساختار اين استاندارد با استانداردهای ايران – ايزو (2000)9001 و 9004 سيستم های مديريت كيفيت هم راستا شده است تا ادغام فعاليت های «قابليت اعتماد» را در كل سيستم مديريت، ميسر سازد. زیرا توصيه های خاص «قابليت اعتماد» به فرايندهای مربوط در سيستم مديريت كيفيت، ضروری است. فعاليت های «قابليت اعتماد»، فرآيندهای سيستم مديريت كيفيت را برای به دست آوردن سطح مطلوبی از قابليت اطمينان، نگهداری و پشتيبانی نگهداری، تكميل می كند.
آخرین نسخه این استاندارد با عنوان مدیریت قابلیت اعتماد-قسمت اول: راهنمایی برای مدیریت و کاربرد (IEC60300-1:2014)که تاکنون تدوین نشده است.

کتابخانه دیجیتال

 • کتاب ها
 • مقالات
 • پادکست
 • ارائه ها
 • ویدئو
 • خبرنامه الکترونیکی

 

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-2:1387

مدیریت قابلیت اعتماد-قسمت دوم :راهنمایی هایی برای مدیریت قابلیت اعتماد

 

 

 

 

چکیده

استاندارد ISIRI-IEC 60300-2 راهنمایی هایی برای مدیریت قابلیت اعتماد ارائه می کند. این استاندارد با شناسایی و ارجاع فرایندها و روش های مربوط برای گستره وسیع محصولات از استاندارد مراحل فرایند مدیریت را با استانداردهای قابل کاربرد قابلیت اعتماد پیوند می دهد تا بهبود مدوام را ترویج کند.

این استاندارد طرح کلی کاربردهای فرایند عام قابلیت اعتناد را بر اساس کاربردهای موفق در صنعت، ارائه می نماید. این استاندارد را می توان در سیستم های بزرگ ادغام کرد همانطور که می توان آن را برای کسب و کارهای کوچک هم وفق داد.

استاندارد ISIRI-IEC 60300-2 در حال حاضر منسوخ شده است و مطالب آن در آخرین نسخه استاندارد ISIRI-IEC 60300-1:2014 آورده شده است. با این حال تا زمانی که استاندارد ملی ISIRI-IEC 60300-1:1387 برقرار می باشد، از آن با استفاده کرد.

1.2.          واژگان

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-10425-191:1387

واژگان الکتروتکنیک-فصل 191-قابلیت اعتماد و کیفیت خدمت

 

 

چکیده

مفاد این استاندارد در خصوص قابلیت اعتماد و کیفیت خدمت می باشد که در سه عنوان کلی مطرح می شود.

قسمت اول با عنوان کلی “قابلیت اعتماد –اصطلاحات رایج”
قسمت دوم با عنوان کلی “کیفیت خدمت در مخابرات”
قسمت سوم با عنوان کلی “قابلیت اعتماد و کیفیت خدمت در سیستم های برق قدرت”

2.           استانداردهای فرآیند

2.1.          قابلیت اطمینان و آمادگی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-1:1388

مدیریت قابلیت اعتماد بخش 3-1: راهنمای کاربرد-فنون تحلیلی برای قابلیت اعتماد-راهنــــمایی بر روش شناسی

چکیده

این بخش از 60300IEC  مروری کلی بر فنون تحلیل قابلیت اعتماد ارائه می دهد و به معرفی و توصیف روش‌شناسی ها، مزایا و معایب آنها، داده های ورودی و سایر شرایط برای استفاده از فنون مختلف می‌پردازد. هدف این استاندارد ارائه اطلاعات ضروری جهت انتخاب مناسب‌ترین روش‌های تحلیلی می باشد. روش های تحلیلی در این استاندارد برای پیش بینی، بازنگری و بهبود قابلیت اطمینان، آمادگی و قابلیت نگهداری یک قلم استفاده می‌شوند.

این تحلیل ها در فاز مفهوم و تعریف، فاز طراحی و تکوین و فاز بهره‌برداری و نگهداری، در سطوح سیستمی و اجزای مختلف جهت ارزیابی، تعیین و بهبود مقیاس های قابلیت اعتماد یک قلم انجام می‌شوند. آنها می توانند برای مقایسه نتایج تحلیل با الزامات مشخص شده نیز استفاده شوند.

علاوه بر این، آنها می توانند در طرح ریزی لجستیک و نگهداری برای برآورد فراوانی نگهداری و جایگزینی قطعه استفاده شوند. این برآورد ها، اغلب عناصر هزینه چرخه عمر اصلی را تعیین کرده و بایستی به دقت در هزینه چرخه عمر و مطالعات مقایسه ای استفاده شوند.

  

چکیده

 

2.2.          قابلیت نگهداری و پشتیبانی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-10:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-10 راهنمای کاربرد – قابلیت نگهداری

چکیده

این استاندارد راهنمای کاربرد برای قابلیت نگهداری ارائه می کند. از این استاندارد می توان برای اجرای برنامه قابلیت نگهداری که فازهای آغاز، تکوین و ضمن خدمت محصول را در بر می گیرد، استفاده کرد. این فازها بخشی از تکالیف توصیف شده در استاندارد ISIRI-IEC 60300-2:1387 را تشکیل می دهند.

قراردادهای بین مشتری و تامین کننده طبق شرایط و اوضاع در صنایع مختلف به میزان زیادی تغییر می کنند. این استاندارد بر مبنای این فرضد تدوین شده است که در صورت در نظر گرفتن محصول به عنوان قلم تکوینی (Development Item)، محصول باید توسط پیمانکار از مفهوم مبنایی برای الزامات ویژه کاربر تکوین یابد.

ISIRI-IEC 60300-3-12:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-12- راهنمای کاربرد -پشتیبانی لجستیک یکپارچه

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد تهیه راهنمای کاربرد برای استفاده توسط گستره وسیعی از تأمین‌کنندگان از جمله شرکت های بزرگ و کوچک است. این تأمین‌کنندگان و شرکت‌ها خواهان ارائه محصولی رقابتی و کیفی هستند که در چرخه عمر کامل برای خریدار و تأمین کننده، بهینه باشد. این استاندارد هم برای محصولات تجاری و هم برای محصولات نظامی کاربرد دارد. این استاندارد فرآیند پشتیبانی لجستیکی یکپارچه‌ و انواع رویه های معمول حداقل و تحلیل‌های داده‌های لجستیکی را توصیف می‌کند که بایستی برای رسیدن به این اهداف تعهد و انجام شود.

ISIRI-IEC 60300-3-14:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت3-14- راهنمای کاربرد – نگهداری و پشتیبانی نگهداری

چکیده

این استاندارد چارچوب نگهداری و پشتیبانی نگهداری و رویه های مختلف عام و حداقلی را که بایستی تقبل شود، توصیف می کند. مقصود این استاندارد ارائه عام طرح کلی مدیریت، فرایندها و فنون مربوط به نگهداری و پشتیبانی نگهداری است که برای رسیدن به قابلیت اعتماد مطلوب برای برآورده کردن نیازهای مشتری، ضروری است.

این استاندارد برای استفاده گستره وسیعی از تامین کنندگان، سازمان های پشتیبانی نگهداری و کاربران در نظر گرفته شده و می تواند برای همه اقلام (انواع محصولات، تجهیزات و سیستم های سخت افزار و نرم افزار) به کار برده شود. اکثر این اقلام نیازمند سطح معینی از نگهداری برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای الزامی انجام وظیفه، توانمندی، اقتصادی ایمنی و اجباری است.

ISIRI-IEC 62402: 1387

مدیریت کهنگی – راهنمای کاربرد

چکیده

کهنگی بر تمام محصولات تاثیر می گذارد و اثر به سزایی بر روی تمام مراحل عمر آنها دارد.

این استاندارد راهنمایی برای بنیان نهادن چارچوب مدیریت کهنگی و طرح ریزی فرایند مدیریت کهنگی مقرون به صرفه ارائه می کند که در طول چرخه عمر محصول (تجهیزات سرمایه ای، زیرساخت، محصولات مصرفی با دوام، مصرفی ها، نرم افزارها) کاربرد دارد.

مدیریت کهنگی حیطه های زیر را پوشش می دهد:

الف) طراحی محصول جدید

ب) تزریق فناوری جدید به محصولات موجود

پ) پشتیبانی و نگهداری محصولات موروثی (Legacy)

2.3.          ارزیابی ریسک

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-9:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3 راهنمای کاربرد -بخش 9- تحلیل ریسک سیستم های تکنولوژیکی

چکیده

این استاندارد حاوی راهنمایی هایی برای انتخاب و اجرای روش های تحلیل ریسک (مفاهیم، فرایند و روش های تحلیل ریسک) اولیه برای ارزیابی ریسک سیستم های تکنولوژیکی است.

این استاندارد ماهیت عمومی داشته و لذا می تواند در بسیاری از صنایع و انواع سیستم ها کاربرد داشته باشد. تحلیل ریسک تلاش می کند تا به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:

-چه چیزی ممکن است نادرست شود؟ (با شناسایی خطر)

-احتمال وقوع این حادثه چقدر است؟ (با تحلیل فراوانی)

-عواقب چیست؟ (با تحلیل عواقب)

استاندارد ISIRI-IEC 60300-3-9 در حال حاضر منسوخ شده است و بجای آن استاندارد IEC 31010:2019 تدوین شده است. با وجود این چون استاندارد ملی استاندارد اخیر تدوین نشده است این استاندارد به قوت خود باقی است.

ISIRI-7421:1383

مدیریت ریسک پروژه رهنمودهای کاربردی

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد آشنایی کلی با مدیریت ریسک پروژه، فرایندهای فرعی و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. فرایندهای فرعی عبارتند از:

-تعیین موضوع شامل تثبیت اهداف پروژه

-شناسایی ریسک

-ارزیابی ریسک، شامل تحلیل و ارزشیابی ریسک

-برخورد با ریسک

-بازنگری و پایش

-تبادل اطلاعات (شامل مشاوره)

یادگیری از طریق پروژه

2.4.          قابلیت اعتماد سیستم

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-15:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-15- راهنمای کاربرد – مهندسی قابلیت اعتماد سیستم

چکیده

این استاندارد راهنمایی برای مهندسی قابلیت اعتماد سیستم و توصیف فرایندی برای تحقق قابلیت اعتماد سیستم طی چرخه عمر آن ارائه می کند و برای تکوین سیستمی جدید و برای ارتقای سیستم های موجود شامل تعاملات داخلی وظایف سیستم متشکل از سخت افزار، نرم افزار و عوامل انسانی، کاربرد دارد.

همچنین این استاندارد برای فراهم کنندگان زیرسیستم ها و تامین کنندگان محصولاتی که اطلاعات سیستم و معیارهایی برای یکپارچگی سیستم را جستجو می کنند، به کار برده می شود. روش ها و ابزاری برای ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم و تصدیق نتایج دستیابی به اهداف قابلیت اعتماد فراهم شده است.

 1. 3. استانداردهای پشتیبانی

3.1.       قابلیت اطمینان و آمادگی

3.1.1.       قابلیت اطمینان و آمادگی – تکنیک های تجزیه و تحلیل

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-12391:1388

فنون تحلیل قابلیت اطمینان سیستم-روش اجرایی تحلیل نوع واثرات وقوع خرابی(FMEA)

چکیده

این استاندارد تحلیل نوع و اثرات وقوع خرابی (FMEA) و تحلیل نوع، اثرات و خطیر بودن وقوع خرابی (FMECA) را توصیف نموده و با انجام موارد زیر راهنمایی را در مورد چگونگی اعمال آنها برای به دست آوردن اهداف مختلف، ارائه می کند:

-فراهم آوردن گام های روش اجرایی ضروری برای اجرای یک تحلیل

-شناسایی واژگان، فرضیات، مقیاس های خطیر بودن، انواع وقوع خرابی

-فراهم کردن مثال هایی از برگه های کاری یا سایر فرم های ضروری

ISIRI-12833:1389

تحلیل درخت خرابی (FTA)

چکیده

این استاندارد تحلیل درخت خرابی (FTA) را تشریح نموده و رهنمودهایی در رابطه با کاربرد آن ارائه می کند. تحلیل درخت خرابی (FTA) به شناسایی و تحلیل وضعیت ها و عواملی می پردازد که موجب بالاترین رخداد تعریف شده می شوند یا بالقوه می توانند موجب بالاترین رخداد شده یا در وقوع آن نقش داشته باشند. در تحلیل درخت خرابی (FTA) این رخداد معمولا توقف یا تنزل عملکرد، ایمنی یا صفات عملیاتی مهم دیگر است ولی در مورد تحلیل درخت موفقیت (STA) این رخداد صفت تشریح کننده موفقیت است.

ISIRI-IEC 61078:1388

فنون تحلیل قابلیت اعتماد -نمودار بلوکی و روشهای بولی قابلیت اطمینان(RBD)

چکیده

فنون تحلیلی مختلفی برای تحلیل قابلیت اعتماد وجود دارد و روش نمودار بلوکی قابلیت اطمینان(RBD)  یکی از آنهاست. نمودار بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) نمایشی تصویری از عملکرد قابلیت اطمینان سیستم است. این نمودار اتصال منطقی اجزا (وظیفه ای) مورد نیاز برای بهره برداری موفق سیستم (در این استاندارد به عنوان “موفقیت سیستم”) را نشان می دهد.

این استاندارد روش‌های مدلسازی قابلیت اعتماد سیستم و استفاده از مدل برای محاسبه مقیاس های قابلیت اطمینان و آمادگی را  توصیف می‌کند. روش مدلسازی نمودار بلوکی قابلیت اطمینان (RBD)  اصولاً برای سیستم های بدون تعمیر و در جایی که ترتیب وقوع خرابی اهمیت ندارد به کار می‌رود. برای سیستم هایی که ترتیب وقوع خرابی ها باید به حساب آورده شود یا در جایی که تعمیرها باید انجام می‌شود، سایر فنون مدلسازی از قبیل تحلیل مارکوف  مناسب‌تر هستند.

ISIRI-11748:1387

کاربرد فنون مارکوف

چکیده

روش هاي تحليلي مختلف متعددي براي تحليل قابليت اطمينان، آمادگي، قابليت نگهداري و ايمني موجود است كه تكنيك ماركوف يكي از آنهاست.

در اين استاندارد راهنمايي در مورد كاربرد فنون ماركوف براي مدل كردن و تحليل يك سيستم و تخمين مقياس هاي قابليت اطمينان، آمادگي، قابليت نگهداري و ايمني، فراهم شده است.

اين استاندارد براي تمامي صنايع هنگامي كه سيستم هايي كه رفتار وابسته به حالت نمايش مي دهند، مي بايد تحليل شوند كاربرد دارد. فنون ماركوف در استاندارد، با فرض ثابت و مستقل از زمان بدون

نرخ هاي گذار حالت، توسط اين استاندارد پوشش داده شده است.

ISIRI-11746:1387

تحلیل وایبول

چکیده

از توزيع وايبول براي مدل سازي داده ها استفاده مي شود. صرف نظر از اين كه نرخ وقوع خرابي افزايشي، كاهشي يا ثابت باشد. توزيع وايبول قابل انعطاف و سازگار با گستره وسيعي از داده ها است. ثبت زمان تا وقوع خرابي، مسافت طي شده تا خرابي، تنش هاي مكانيكي يا پارامترهاي پيوسته ديگر براي همه اقلام ضروري است.

اين استاندارد روش هايي را براي تحليل داده ها با توزيع وايبول با داراي پارامترهاي پيوسته مانند

زمان تا وقوع خرابي، چرخه هاي تا وقوع خرابي، تنش مكانيكي و غيره ارائه مي كند.

همچنین در اين استاندارد راهنمايي هايي در مورد چگونگي اجراي يك تحليل با استفاده از برنامه صفحه گسترده، ارائه شده است. هم چنين راهنمايي هايي در مورد چگونگي تحليل انواع وقوع خرابي مختلف به طور جداگانه و شناسايي يك جامع آماری ضعيف احتمالي ارائه شده است.

3.1.2.     قابلیت اطمینان و آمادگی – برآورد و ارزیابی داده‌ها

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-2:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-2 – راهنمای کاربرد -جمع آوری داد ه های قابلیت اعتماد از میدان

چکیده

جمع آوري و تحليل داده هاي مربوط به وقوع خرابي 1 و كاربرد 2 از ميدان 3 ، نقش مهمي در تحليل قابليت اطمينان دارد. جمع آوري و تحليل داده ها موارد زير را مقدور مي سازد:

الف- برنامه ریزی نگهداری

ب-محاسبه نیازهای آتی به منابع و قطعات یدکی

پ-ارزيابي احتمال اجراي موفقيت آميز يك مأموريت

ج-برآورد هزينه هاي دوره ي گارانتی

ح-برگشت اطلاعات به طراحي و توليد  و غیره

جمع آوري داده ها براي مقاصد قابليت اعتماد اغلب يك فعاليت دراز مدت است . داده هايي كه تعدادي از بهره برداري هاي يك قلم و/ يا قلم هاي مختلف را شامل مي شود مي تواند پيش از تحليل مناسب، ضروري باشد . جمع آوري داده ها بايد به عنوان يك فعاليت برنامه ريزي شده با داشتن اهداف مقتضي، اجرا شود.

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه راهنمايي هايي براي جمع آوري داده هاي عملكرد قابليت اطمينان،

قابليت نگهداري ، آمادگي و پشتيباني براي قلم هايي است كه در ميدان از آنها بهره برداري مي شود. اين استاندارد به صورت عمومي به جنبه هاي عملي جمع آوري و نمايش داده ها پرداخته و مختصراً موضوعات مربوط به تحليل داده ها و نمايش نتايج را هم بررسي مي كند.

ISIRI-12537:1387

ارایه و مشخصات داده‌ های قابلیت اطمینان برای اجزای الکترونیکی

چکیده

اطلاعات مورد نیاز برای توصیف قابلیت اطمینان یک جزء و همچنین الزامات دقیق گزارش داده های قابلیت اطمینان را توضیح می دهد. به کاربران قطعات راهنمایی می کند که چگونه باید الزامات قابلیت اطمینان خود را برای تولید کنندگان قطعات مشخص کنند. داده های حاصل از آزمایشات آزمایشگاهی، باید طراحان مدار و تجهیزات را قادر سازد تا قابلیت اطمینان مدارها و سیستم ها را ارزیابی کنند.

این استاندارد منسوخ شده است.

ISIRI-12566:1388

فنون تحلیل داده قابلیت اطمینان –روش های اجرائی برای مقایسه نرخ های دو وقوع خرابی ثابت و شدت های (رخداد ) دو وقوع خرابی ثابت

چکیده

اغلب مقایسه کردن ویژگی هاي قابلیت اطمینان سیستم ها و اجزاء در زمانی که دلایل فنی یا دلایل دیگر جهت باور این امر که آنها ممکن است متفاوت باشند، ضروري است. براي مثال: مقایسه کردن قابلیت اطمینان اقلام تولید شده به وسیله سازنده در دوره هاي زمانی مختلف، یا اقلام تولید شده به وسیله سازندگان متفاوت، ممکن است ضروري باشد.

نرخ وقوع خرابی و شدت وقوع خرابی گاهی اوقات به عنوان مقیاس هاي قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار می گیرند. این استاندارد به توصیف روش هاي اجرائی مقایسه دو مجموعه از مشاهدات نرخ وقوع خرابی ثابت/شدت وقوع خرابی ثابت، می پردازد. مثال هاي عملی ساده جهت شرح این که چطور روش هاي اجرائی می توانند اجرا شوند، ارائه شده است.

3.1.3.     قابلیت اطمینان و آمادگی – آزمون و غربالگری قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-12536:1396

اجزاي الكتريكي- قابليت اطمينان- شرايط مرجع براي نرخ‌هاي وقوع خرابي و مدل‌هاي تنش براي تبديل

چکیده

این استاندارد برای پیش بینی قابلیت اطمینان اجزای الکتریکی که در تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند و در سازمان هایی که داده های مخصوص به خود را دارند در نظر گرفته می شود و نحوه بیان و استفاده از داده ها را به منظور انجام پیش بینی های قابلیت اطمینان شرح می دهد.

همچنین این استاندارد می تواند برای ایجاد پایگاه داده نرخ وقوع خرابی و توصیف شرایط مرجعی که برای نرخ های وقوع خرابی میدانی توصیه می شود، بیان گردد، در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

ISIRI-12392:1388

مدل قانون توانی-آزمون های نکویی برازش و روش های بر آورد

چکیده

این استاندارد مدل قانون توانی را توصیف می کند و هدایت هاي گام به گام براي استفاده از آن را ارائه

می دهد. مدل هاي گوناگونی براي توصیف قابلیت اطمینان اقلام تعمیر شده وجود دارند که مدل قانون توانی یکی از آنها است که به وسیع ترین صورت استفاده می شود. این استاندارد روش هاي اجرایی براي برآورد پارامتر مدل قانون توانی و آزمون نکویی برازش مدل قانون توانی براي داده ها را براي فراهم نمودن بازه هاي اطمینان براي شدت وقوع خرابی و بازه هاي پیش بینی براي طول زمان وقوع خرابی هاي آتی ارائه می دهد. یک ورودي شامل مجموعه داده ها از زمان هایی که در آن وقوع خرابی هاي مرتبط رخ می دهند یا مشاهده شده اند در صورتی که متفاوت از زمان وقوع خرابی پایانی است، براي قلم تعمیر شده یا مجموعه اي از کپی هاي قلم یکسان و زمانی که مشاهده قلم خاتمه یافته است، مورد نیاز است. تمام نتایج خروجی با نوع قلم مورد بررسی متناظرند.

ISIRI-IEC 62308:1388

قابلیت اطمینان تجهیزات -روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان

چکیده

اين استاندارد روش هاي اجرايي را كه به منظور استفاده در ارزيابي قابليت اطمينان اقلام بر مبناي داده هاي حاصل از موارد ذيل اند، شرح مي دهد: بازار اقلام مشابه؛ و داده هاي ميداني و داده هاي آزمون از تامين كننده هاي اجزاء و ماژول ها. نتايج چنين ارزيابي هايي به عنوان ورودي هاي تصميمات اوليه طراحي تجهيزات از قبيل انتخاب معماري سيستم همچنين تصميمات كسب وكار از قبيل برآورد هزينههاي وارانتي يا گارانتي هاي هزينه نگهداري مالي مورد استفاده قرار مي گيرد. به علاوه نتايج مي تواند به عنوان برآورد اوليه براي ورودي تحليل ايمني براي مثال تحليل FTA استفاده شود. اجزاء و اقلام الكترونيكي مدرن آنقدر قابل اطمينان اند كه برآورد يا تصديق قابليت اطمينان آنها با آزمون خيلي مشكل است، بنابراين داده هاي ميداني براي اقلام قبلي مشابه، اغلب تنها راه بدست آوردن برآورد اوليه قابليت اطمينان است. سازندگان اجزاء سال ها از اين روش تحت نام « قاعدهي تشابه » استفاده كرده اند. اين روش با تاكيد بر استفاده از داده ها از محصولات مشابه اي كه قبلا به بازار عرضه شده اند و الزام مستند شدن تشابه ها، جايگزين مدرني براي كتاب راهنماي پيش بيني كلاسيك است كه هم اكنون منسوخ مي باشد.

ISIRI-12535:1387

کتاب راهنمای داده های قابلیت ا طمینان – مدل جهان شمول برای پیش بینی قابلیت اطمینان اجزا، PCB ها و تجهیزات الکترونیکی

چکیده

این استاندارد عناصری را برای محاسبه میزان خرابی قطعات الکترونیکی نصب شده ارائه می دهد. این امر به لطف معرفی عوامل تأثیرگذار، انجام بهینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات را آسان تر می کند.

این استاندارد منسوخ شده و استاندارد ISIRI-12536:1396 جایگزین شده است.

3.1.4.       قابلیت اطمینان و آمادگی – افزایش قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-5:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-5 – راهنمای کاربرد- شرایط آزمون قابلیت اطمینان و اصول آزمون آماری

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه دستورالعمل هايي براي طرح ريزي و اجراي آزمون هاي قابليت اطمينان و استفاده از روش هاي آماري براي تحليل داده هاي آزمون است.

اين استاندارد، آزمون هاي مربوط به قلم هاي تعمير شده و تعمير نشده همراه با آزمون هايي براي شدت ثابت و غير ثابت وقوع خرابي و نرخ ثابت و غير ثابت وقوع خرابي را توصيف مي كند.

اين استاندارد در موارد زير كاربرد دارد:

-هنگامي كه آزمون قابليت اطمينان به صورت خاص يا با استنباط براي يك قرارداد، خواسته مي شود؛

-هنگام طرح ريزي يك آزمون قابليت اطمينان؛

-طي آزمون قابليت اطمينان؛

-هنگام تحليل داده هايي از آزمون قابليت اطمينان و گزارش در مورد خروجي آزمون قابليت اطمينان.

در هنگام تكوين، تصديق طراحي و صحه گذاري طراحي محصول جديد، آزمون هاي مختلفي اجرا مي شوند. قصد اين آزمون ها، كشف نقاط ضعف در طراحي و تعهد اقداماتي براي حذف اين نقاط ضعف و در نتيجه بهبود عملكرد، كيفيت، ايمني، نيرومندي، قابليت اطمينان و آمادگي و كاهش هزينه هاست. اين استاندارد فقط مواردي را پوشش مي دهد كه در آن از آزمون هاي آماري براي تحليل داده هاي آزمون استفاده مي شوند. بنابراين براي دامنه وسيعي از محصولات شامل محصولات مصرف كننده، صنعتي، نظامي و كاربردهاي هوافضا قابل استفاده است.

ISIRI-8745-2:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت دوم-طراحی چرخه آزمون

چکیده

هر چرخه آزمون، زنجیره ای از شرایط آزمون عملکردی و محیطی مختلفی است که بر اساس شرایط واقعی مصرف می باشد. شرایط واقعی مصرف را می توان برای مثال در مشخصات محصول، تعریف نمود.

در آزمون قابلیت اطمینان برای تجهیزات، معمولاً چرخه آزمون مکرراً بر روی این تجهیزات اجرا می شود. روش اجرایی گام به گامی که در این استاندارد تشریح می شود بر ای آزمون هر تجهیز خاصی

است که شبیه سازی آن با شرایط واقعی مصرف اش، ضروری محسوب می شود . این روش اجرایی برای آزمون آزمایشگاهی کاملاً کاربرد دارد ولی برای آزمون میدانی تا جایی می توان آن را اجرا کرد که بتوان شرایط را فقط از جنبه شرایط بهره برداری ( از جمله بار و تغذیه ) کنترل کرد.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین یک روش اجرایی عمومی برای طراحی چرخه های آزمون است. در صورتی که چرخه های آزمون برتر را نتوان در مجموعه استاند ارد ملی ایران 3-8745 یافت.

ISIRI-8745-3-1:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش اول -تجهیزات قابل حمل در فضای بسته درجه شبیه سازی پایین

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای عملکرد تجهیزات قابل حمل در فضای بسته با شبیه سازی درجه پایین و در شرایط آزمون برتر است.

این استاندارد برای تجهیزات قابل حمل در فضای بسته که فقط در وضعیت ساکن کار می کنند، مناسب است. درجه شبیه سازی پایین می باشد. اگرچه در شبیه سازی درجه پایین، چرخه های آزمون ساده سازی شده اند ولی تجدیدپذیری و تکرار پذیری آزمون ها از جنبه های شکست و مقدار ویژگی های قابلیت اطمینان حفظ شده اند . فرض بر این است که این عوامل در مواقع مختلف و در آزمایشگاه های مختلف هنگام آزمون تجهیزات یکسان یکنواخت باشد.

بایستی خاطر نشان شد که برای تجهیز ات یکسان ولی با کاربردهای مختلف، انجام آزمون های مختلف مطابق چرخه های آزمون مختلف از مجموعه استاندارد ملی ایران 3-8745 ضروری است.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-2:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش دوم -تجهیزات استفاده ساکن در مکان های حفاظت شده در برابر آب و هوا-درجه شبیه سازی بالا

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قابلیت اطمینان از پارامترهای عملکرد تجهیزات مخصوص استفاده ساکن در مکان های حفاظت شده در برابر آب و هوا با درجه شبیه سازی بالا و در شرایط آزمون برتر است. دلیل اصلی از ارائه شرایط آزمون برتر، حصول اطمینان از قراردادن تجهیزات با کاربرد مشابه در

شرایط آزمون یکسان است گرچه این تجهیزات شکل، مجموعه و وظیفه متفاوتی داشته باشد. این امر مقایسه را میسر می سازد.

چرخه های آزمون با درجه شبیه سازی بالا پیچیده تر و به شرایط واقعی مصرف نزدیک تر هستند، ولی چنان پرهزینه اند که برای آزمون معمول ، مناسب نیستند. درجه شبیه سازی بالا موقعی توصیه می شود که نتیجه آزمون بسیار مهم باشد. برای مثال عواقب شکست از جنبه های ایمنی و ضررهای اقتصادی یا نقص قوانین بطور مثال نقص قوانین حفاظت از محیط زیست (نظیر آلودگی های محیطی) خطرناک باشد. هرجا که عواقب شکست کم اهمیت تر است برای مثال رادیو و تلویزیون برای سرگرمی، می توان از درجه شبیه سازی پایین استفاده کرد.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-3:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش سوم- چرخه آزمون 3-تجهیزات ساکن قابل استفاده در مکان های به طور جزئی محافظت شده در برابر آب و هوا-درجه شبیه سازی پائین

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین پارامترهای عملکرد قابلیت اطمینان تجهیزات ساکن قابل استفاده در مکان های جزیی محافظت شده در برابر آب و هوا با درجه شبیه سازی پایین و در شرایط آزمون برتر است.

چرخه آزمون ارائه شده در این استاندارد برای جایگزینی آزمونهای با سایر مقاصد نمی باشد نظیر آزمون های احراز شرایط، آزمون های اجرای وظیفه، آزمون های تصدیق توانایی یا ارائه خدمت حین شرایط کرانه ای انبارش، حمل ونقل یا استفاده .

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-4:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش چهارم- چرخه آزمون 4-تجهیزات ساکن قابل حمل و استفاده در مکان های غیر ساکن -درجه شبیه سازی پائین

چکیده

آزمون قابلیت اطمینان، عملکرد دراز مدت و وقوع خرابی های شیء مورد آزمون را حین استفاده عادی آشکار می سازد. آزمون قابلیت اطمینان را می توان در برنامه آزمون احراز شرایط گنجاند .این آزمون جایگزین سایر انواع آزمون در برنامه نظیر آزمون اجرای وظیفه ای. (مثال :آزمون های روی میزکار در شرایط معمولی اتاق) یا آزمون های شرایط محیطی (مثال : شرایط کرانه ای انبارش، انتقال یا استفاده) نمی باشد. تنش های مناسب( شیء) آزمون توسط یک چرخه تکرار آزمون قابلیت اطمینان، اعمال می شود .

هدف از تدوین این استاندارد تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای عملکرد تجهیزات قابل حمل و استفاده غیر ساکن با درجه شبیه سازی پایین و در شرایط آزمون برتر است.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-5:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات -قسمت سوم -شرایط آزمون برتر-بخش پنجم -چرخه آزمون پنجم -تجهیزات سیار زمینی درجه شبیه سازی پایین

چکیده

هدف از تدوین این استاندار ، تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای علمکرد تجهیزات سیار زمینی با شبیه سازی درجه پایین در شرایط آزمون برتر است .

این استاندارد ملی در مورد تجهیزات سیار با تغذیه جریان مستقیم معتبر است. این تجهیزات در حال حمل، برای مثال در یک وسیله نقیله ، بکار انداخته می شوند ولی بخشی از وسیله نقلیه محسوب نمی شوند و در ضمن برای نصب دائم در وسیله نقلیه ، طراحی نشده اند .

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-6:1385

 آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش ششم- چرخه آزمون 6-تجهیزات ساکن قابل حمل در فضای باز -درجه شبیه سازی پائین

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای عملکرد تجهیزات قابل حمل در فضای باز با درجه شبیه سازی پایین و در شرایط آزمون برتر است. شرایط آزمون تعریف شده در این استاندارد در مورد تجهیزات قابل انتقال در فضای باز معتبر است. این تجهیزات صرفاً در وضعیت ساکن و در آب و هوایی از گروه آب و هوایی معتدل مورد بهره برداری قرار می گیرند.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-4:1388

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات -قسمت 4-روشهای اجرایی آماری برای توزیع نمایی- برآوردهای نقطه ای -بازه های اطمینان -بازه های پیش بینی و بازه های روا داری

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد فراهم كردن روش هاي آماري براي ارزشيابي برآوردهاي نقطه اي، بازه هاي اطمينان، بازه هاي پيش بيني و بازه هاي رواداري براي نرخ وقوع خرابي اقلامي كه زمان تا وقوع خرابي آنها از توزيع نمايي پيروي مي كنند، مي باشد. اين موضوع ايجاب مي كند كه نرخ وقوع خرابي نسبت به زمان ثابت باشد. بايستي توجه شود كه گرچه در بالا ارجاع به نرخ وقوع خرابي شده، روش هاي عددي كه شرح داده خواهند شد براي نرخ هاي رخداد ديگر كه زمانها تا وقوع رخداد از توزيع نمايي پيروي مي كند را فراهم مي كنند، به طور مساوي قابل كاربرد هستند. بنابراين با اين احراز شرايط، روش هاي عددي براي مثال براي شدت هاي وقوع خرابي ثابت و نرخ هاي تعمير ثابت به كار خواهند رفت. به هر حال براي سهولت و اجتناب از تكرارهاي غير ضروري، در آنچه در ذيل مي آيد فقط به وقوع خرابي ها و نرخ هاي وقوع خرابي ارجاع داده مي شود.

ISIRI-8745-6:1388

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت6-آزمون ها برای اعتبار و بر آورد نرخ وقوع خرابی ثابت و شدت وقوع خرابی ثابت

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد مشخص كردن روش هاي اجرايي براي تصديق فرض نرخ وقوع خرابي ثابت يا  شدت وقوع خرابي ثابت و شناسايي الگوها در شدت يا نرخ وقوع خرابي است. اين روش هاي اجرايي هرجا كه تصديق چنين مفروضاتي ضروري باشد، كاربرد داراند.

اين امر ممكن است به دليل يك الزام يا به منظور ارزيابي هر تغيير در نرخ وقوع خرابي يا شدت وقوع خرابي با زمان باشد.

ISIRI-11749:1387

 آزمون قابلیت اطمینان طرحهای آزمون انطباق برای نسبت موفقیت

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن روش های اجرایی به منظور کاربرد و آماده سازی طرح های آزمون انطباق، برای تعیین نسبت موفقیت و یا نسبت وقوع خرابی می باشد. روش های اجرایی بر اساس فرض مستقل بودن آماری هر آزمون می باشند.

ISIRI-12393:1388

آزمون قابلیت اطمینان-آزمون های انطباق برای نرخ وقوع خرابی ثابت و شدت وقوع خرابی ثابت

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه چندین طرح آزمون بهینه شده، منحنی هاي ویژگی بهره برداري متناظر و زمان هاي آزمون مورد انتظار است. همچنین این استاندارد، الگوریتم هایی را براي طرح هاي آزمون طراحی با استفاده از برنامه صفحه گسترده همراه با راهنمایی در مورد چگونگی انتخاب طرحهاي آزمون ارائه می دهد.

این استاندارد روش هاي اجرایی آزمون اینکه آیا مقدار مشاهده شده نرخ وقوع خرابی، شدت وقوع خرابی، میانگین زمان تا وقوع خرابی (MTTF) و میانگین زمان بهره برداري بین وقوع خرابی ها (MTBF) با الزام داده شده مطابقت دارد مشخص می کند.

3.2.       قابلیت نگهداری و پشتیبانی

3.2.1.     قابلیت نگهداری و پشتیبانی – قابلیت نگهداری

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-11747:1387

رشد قابلیت اطمینان -آزمون آماری و روشهای برآورد

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد ملي فراهم آوري مدل ها و روش هاي عددي است براي ارزيابي رشد قابليت اطمينان بر مبناي داده هاي وقوع خرابي كه در برنامه بهبود قابليت اطمينان ايجاد مي شوند. اين روش هاي اجرايي به رشد، برآورد، فواصل اطمينان قابليت اطمينان محصول و آزمون هاي نيكويي برازش مي پردازد.

اين استاندارد مدل رشد قابليت اطمينان قانون تواني و مدل پيش بيني مربوطه را بيان مي كند و دستورالعمل هاي گام به گامي را براي كاربرد آنها ارائه مي دهد. چندين مدل رشد قابليت اعتماد وجود دارد و مدل قانون تواني يكي از پركاربردترين آنهاست.

ISIRI-IEC 62429:1388

 رشد قابلیت اطمینان -آزمون تنش برای وقوع خرابی های اولیه در سیستم های پیچیده یکتا

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد، ارائه راهنمايي براي رشد قابليت اطمينان در حين آزمون نهايي يا آزمون

پذيرش سيستم هاي پيچيده يكتا است. اين استاندارد راهنمايي را در مورد شرايط آزمون شتاب يافته و معيارهايي را براي توقف اين آزمون ها به دست مي دهد. سيستم هاي “يكتا”  به معناي آن است كه هيچ اطلاعاتي در مورد سيستم هاي مشابه وجود نداشته و تعداد كمي از سيستم هاي توليد شده است و اين امر به معناي آن است كه اطلاعات استنباط شده از آزمون كاربرد محدودي براي توليد آينده دارد.

اين استاندارد با رشد قابليت اطمينان سيستم هاي پيچيده قابل تعمير سروكار دارد كه از سخت افزاري با نرم افزار تعبيه شده در آن، تشكيل شده است و می تواند براي توصيف روش اجرايي براي آزمون پذيرش، شروع به بهره برداري و براي اطمينان از اين امر به كار رود كه قابليت اطمينان يك سيستم تحويل شده با خطاهاي كدگذاري، خطاهاي مهارت يا خطاهاي ساخت به خطر نمي افتد. اين استاندارد فقط دوره وقوع خرابي اوليه چرخه عمر سيستم را پوشش داده و دوره وقوع خرابي ثابت و دوره وقوع خرابي فرسايشي را پوشش نمي دهد. اين استاندارد مي تواند در زماني كه يك شركت خواهان بهينه كردن مدت آزمون توليدي داخلي در حين ساخت نمونه هاي اوليه، سيستم هاي منفرد يا سري هاي كوچك است نيز استفاده شود.

3.2.2.     قابلیت نگهداری و پشتیبانی – قابلیت پشتیبانی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60706-2:1388

 قابلیت نگهداری تجهیزات -قسمت دوم -الزامات و مطالعات قابلیت نگهداری در فاز طراحی و تکوین

چکیده

قابليت نگهداري ويژگي اي است كه سهولت نگهداري و پشتيباني قلم را در دوره كاربرد خود تعريف مي كند. قابليت نگهداري بايد در فاز طراحي و تكوين ايجاد شده و بنابراين، ايجاد الزامات قابليت نگهداري به عنوان بخشي از مشخصات اوليه، اهميت دارد.

اين استاندارد نسخه قابليت نگهداري را معرفي كرده و راهنمايي را در مورد اين كه چگونه مي توان قابليت نگهداري را در مشخصات و قراردادها گنجاند و چگونه قابليت نگهداري بايستي به عنوان بخشي از فرآيند طراحي در نظر گرفت، ارائه  می دهد.

ISIRI-IEC 60300-3-16:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-16- راهنمای کاربرد -راهنمایی هایی برای مشخصات خدمات پشتیبانی نگهداری

چکیده

مشخصات خدمات پشتيباني نگهداري نه تنها نيازمند تهيه يك توافق است بلكه همچنين نيازمند مديريت و پايش خدمات در طول اجراي آن است.

اين استاندارد چارچوبي را براي مشخصات خدمات مرتبط با پشتيباني نگهداري محصولات، سيستم ها و تجهيزات، كه در طول فاز بهره برداري و فاز نگهداري انجام مي شود تعريف مي كند.

اين استاندارد براي استفاده گستره وسيعي از تامين كنندگان، سازمان هاي پشتيباني نگهداري و استفاده كنندگان در نظر گرفته شده است و قابل اعمال به همه اقلام است.

3.3.       ارزیابی ریسک

3.3.1.       ارزیابی ریسک – پشتیبانی از ارزیابی ریسک

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 61882:1388

مطالعات خطر و قابلیت بهره برداری (مطالعات HAZOP) راهنمای کاربرد

چکیده

مقصود از اين استاندارد، توصيف اصول و روشهاي اجرايي مطالعات خطر و قابليت بهره برداري (HAZOP) است. (HAZOP) فن ساختاريافته و سيستماتيك براي امتحان سيستم تعريف شده با اهداف زير است:

-شناسايي خطرات بالقوه در سيستم.

-شناسايي مسائل بالقوه قابليت بهره برداري با سيستم و به ويژه شناسايي علل اختلالات بهره برداري و انحرافات توليدي كه احتمالاً منجر به محصولات نامنطبق مي شود.

مزيت مهم مطالعات HAZOP آنست كه دانش حاصله كه از شناسايي خطرات بالقوه و مسائل قابليت بهره برداري به روشي ساختاريافته و سيستماتيك به دست مي آيد، كمك بزرگي در تعيين مقياس هاي مناسب اصلاحي مي باشد.

3.4.       قابلیت اطمینان سیستم

3.4.1.     قابلیت اطمینان سیستم – مهندسی سیستم

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-3:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-3- راهنمای کاربرد – هزینه یابی چرخه ی عمر

چکیده

هزینه یابی چرخه عمر، فرایند تحلیل اقتصادی برای ارزیابی کل هزینه تملک، تحصیل و وارهایی یک محصول است. این تحلیل ورودی های مهمی را برای فرایند تصمیم گیری طراحی، تکوین، بهره برداری و وارهایی محصول، فراهم می کند.

هدف از تدوین این استاندارد فراهم آوردن یک مقدمه کلی برای مفهوم هزینه یابی چرخه عمر می باشد و همه کاربردها را در نظر می گیرد. این استاندارد همچنین اجزاء نمونه چرخه عمر را شناسایی می کند تا طرح ریزی برنامه و پروژه تسهیل شود.

ISIRI-IEC 60300-3-4:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-4 – راهنمای کاربردی -راهنمایی برای مشخصات الزامات قابلیت اعتماد

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد، ارائه راهنمايي هايي براي تعيين مشخصات ويژگي هاي الزام شده در مشخصات همراه با مشخصات روش هاي اجرايي و معيارهاي تصديق و صحه گذاري است.

راهنمايي هاي ارائه شده شامل موارد زير است:

-توصيه براي تعيين مشخصات الزامات كمي و كيفي قابليت اطمينان، قابليت نگهداري، آمادگي و پشتيباني نگهداري؛

– توصيه به خريداران سيستم در مورد حصول اطمينان از اين كه چگونه تامين كنندگان مي توانند الزامات مشخص شده را برآورده كنند؛

– توصيه به تامين كنندگان براي ياري رساندن به آن ها براي برآورده ساختن الزامات خريداران.

ISIRI-13904:1389

بازنگری طراحی

چکیده

قابلیت اعتماد محصول از طریق اجرای رشته ای لازم طی فازهای طراحی و تکوین چرخه عمر محصول، ارتقای کیفی می یابد. بازنگری طراحی مشابه سایر رشته های فنی و مهندسی، برای رسیدن به اهداف خود به مدیریت صحیح نیازمند است.

هدف از تدوین این استاندارد ارائه توصیه هایی برای اجرای بازنگری طراحی به عنوان ابزاری برای تصدیق تحقق الزامات ورودی طراحی و تسریع بهبود طراحی محصول ارائه می دهد. این قصد باید طی فاز طراحی و تکوین چرخه عمر محصول عملی شود.

ISIRI-13486:1389

مهندسی قابلیت اعتماد شبکه ارتباطات

چکیده

امروزه شبکه های ارتباطات برای برآورده ساختن تقاضاهای گوناگون بازار و نیازهای ارتباطات عمومی از لحاظ پیچیدگی در حال رشد هستند. شبکه هایی از قیبل تلفن های همراه، تجارت الکترونیکی، خدمات اینترنتی. خدمات ارتباطات ضروری از قیبل تبادل اطلاعات، پردازش داده و اتصالات شبکه، ارتباطات خصوصی و عموی با صرفه اقتصادی را مقدور می سازند.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمایی برای مهندسی قابلیت اطمینان در شبکه های ارتباطات می باشد. این استاندارد یک چارچوب عام برای عملکرد قابلیت اعتماد شبکه ایجاد می کند. این استاندارد برای توسعه دهندگان و تامین کنندگان تجهیزات شبکه برای طرح ریزی و پیاده سازی قابلیت اعتماد شبکه کاربرد دارد.

ISIRI-IEC 62347:1388

راهنمای مشخصات قابلیت اعتماد سیستم

چکیده

سيستم موجوديتي فيزيكي و/يا مجازي است. گاهي اوقات تعريف مرزهاي سيستم براي اينكه سيستم بتواند از سيستم هاي ديگر تميز داده يا تفكيك شود، ضروري است. سيستم براي برآورده كردن نياز يا مقصود خاص يا براي به دست آوردن هدفي معين، با محيط خود تعامل مي كند. اين امر از طريق تعامل عناصر سيستم كه وظايف ضروري طراحي شده را براي برآورده كردن هدف مورد نظر را ارائه مي كنند، انجام مي شود. تعيين وظايف مورد نياز براي برآورده كردن يك هدف خاص، فرآيند تكوين مشخصات سيستم را نشان مي دهد. طراحي تفصيلي سيستم فقط بعد از شناسايي وظايف، آغاز مي شود.

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه راهنماي تهيه مشخصات قابليت اعتماد سيستم است. اين استاندارد،

فرآيندي را براي ارزشيابي سيستم فراهم كرده و روش اجرايي تعيين الزامات قابليت اعتماد سيستم را ارائه مي دهد.

3.4.2.     قابلیت اطمینان سیستم – جنبه‌های انسانی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-14561:1391

راهنمایی بر وجوه انسانی قابلیت اعتماد

چکیده

اين استاندارد راهنمايي هايي بر وجوه انساني قابليت اعتماد سيستم ها ارائه مي دهد. اين مدرك، نياز به يك استانداردي كه به بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي انسان/ماشين بپردازد را برطرف مي نمايد.

اين استاندارد راهنمايي هايي در مورد نحوه در نظر گرفتن وجوه انساني قابليت اعتماد در تمام فازهاي چرخه عمر سيستم ارائه مي دهد، كه شامل اصول ارگونومي طي طراحي و درك قابليت اطمينان انسان براي كاربردهاي سيستم مي باشد.

اين استاندارد در هر حوزه اي از صنعت كه در آن روابط بين انسان/ماشين وجود داشته باشد، قابل كاربرد است و به منظور استفاده كاركنان فني و مديران آنها تدوين شده است.

3.4.3.     قابلیت اطمینان سیستم – نرم‌افزار

شماره استاندارد

عنوان

 

استاندارد های ملی این بخش تدوین نشده اند.

 1. 4. استانداردهای مرتبط

4.1.       استانداردهای IEC مرتبط با قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

 

استاندارد های بین الملی این بخش تدوین نشده اند.

4.2.          استانداردهای ISO مرتبط با قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

 

استاندارد های ملی این بخش تدوین نشده اند.

.           استانداردهای فرآیند

2.1.          قابلیت اطمینان و آمادگی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-1:1388

مدیریت قابلیت اعتماد بخش 3-1: راهنمای کاربرد-فنون تحلیلی برای قابلیت اعتماد-راهنــــمایی بر روش شناسی

چکیده

این بخش از 60300IEC  مروری کلی بر فنون تحلیل قابلیت اعتماد ارائه می دهد و به معرفی و توصیف روش‌شناسی ها، مزایا و معایب آنها، داده های ورودی و سایر شرایط برای استفاده از فنون مختلف می‌پردازد. هدف این استاندارد ارائه اطلاعات ضروری جهت انتخاب مناسب‌ترین روش‌های تحلیلی می باشد. روش های تحلیلی در این استاندارد برای پیش بینی، بازنگری و بهبود قابلیت اطمینان، آمادگی و قابلیت نگهداری یک قلم استفاده می‌شوند.

این تحلیل ها در فاز مفهوم و تعریف، فاز طراحی و تکوین و فاز بهره‌برداری و نگهداری، در سطوح سیستمی و اجزای مختلف جهت ارزیابی، تعیین و بهبود مقیاس های قابلیت اعتماد یک قلم انجام می‌شوند. آنها می توانند برای مقایسه نتایج تحلیل با الزامات مشخص شده نیز استفاده شوند.

علاوه بر این، آنها می توانند در طرح ریزی لجستیک و نگهداری برای برآورد فراوانی نگهداری و جایگزینی قطعه استفاده شوند. این برآورد ها، اغلب عناصر هزینه چرخه عمر اصلی را تعیین کرده و بایستی به دقت در هزینه چرخه عمر و مطالعات مقایسه ای استفاده شوند.

  

چکیده

 

2.2.          قابلیت نگهداری و پشتیبانی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-10:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-10 راهنمای کاربرد – قابلیت نگهداری

چکیده

این استاندارد راهنمای کاربرد برای قابلیت نگهداری ارائه می کند. از این استاندارد می توان برای اجرای برنامه قابلیت نگهداری که فازهای آغاز، تکوین و ضمن خدمت محصول را در بر می گیرد، استفاده کرد. این فازها بخشی از تکالیف توصیف شده در استاندارد ISIRI-IEC 60300-2:1387 را تشکیل می دهند.

قراردادهای بین مشتری و تامین کننده طبق شرایط و اوضاع در صنایع مختلف به میزان زیادی تغییر می کنند. این استاندارد بر مبنای این فرضد تدوین شده است که در صورت در نظر گرفتن محصول به عنوان قلم تکوینی (Development Item)، محصول باید توسط پیمانکار از مفهوم مبنایی برای الزامات ویژه کاربر تکوین یابد.

ISIRI-IEC 60300-3-12:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-12- راهنمای کاربرد -پشتیبانی لجستیک یکپارچه

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد تهیه راهنمای کاربرد برای استفاده توسط گستره وسیعی از تأمین‌کنندگان از جمله شرکت های بزرگ و کوچک است. این تأمین‌کنندگان و شرکت‌ها خواهان ارائه محصولی رقابتی و کیفی هستند که در چرخه عمر کامل برای خریدار و تأمین کننده، بهینه باشد. این استاندارد هم برای محصولات تجاری و هم برای محصولات نظامی کاربرد دارد. این استاندارد فرآیند پشتیبانی لجستیکی یکپارچه‌ و انواع رویه های معمول حداقل و تحلیل‌های داده‌های لجستیکی را توصیف می‌کند که بایستی برای رسیدن به این اهداف تعهد و انجام شود.

ISIRI-IEC 60300-3-14:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت3-14- راهنمای کاربرد – نگهداری و پشتیبانی نگهداری

چکیده

این استاندارد چارچوب نگهداری و پشتیبانی نگهداری و رویه های مختلف عام و حداقلی را که بایستی تقبل شود، توصیف می کند. مقصود این استاندارد ارائه عام طرح کلی مدیریت، فرایندها و فنون مربوط به نگهداری و پشتیبانی نگهداری است که برای رسیدن به قابلیت اعتماد مطلوب برای برآورده کردن نیازهای مشتری، ضروری است.

این استاندارد برای استفاده گستره وسیعی از تامین کنندگان، سازمان های پشتیبانی نگهداری و کاربران در نظر گرفته شده و می تواند برای همه اقلام (انواع محصولات، تجهیزات و سیستم های سخت افزار و نرم افزار) به کار برده شود. اکثر این اقلام نیازمند سطح معینی از نگهداری برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای الزامی انجام وظیفه، توانمندی، اقتصادی ایمنی و اجباری است.

ISIRI-IEC 62402: 1387

مدیریت کهنگی – راهنمای کاربرد

چکیده

کهنگی بر تمام محصولات تاثیر می گذارد و اثر به سزایی بر روی تمام مراحل عمر آنها دارد.

این استاندارد راهنمایی برای بنیان نهادن چارچوب مدیریت کهنگی و طرح ریزی فرایند مدیریت کهنگی مقرون به صرفه ارائه می کند که در طول چرخه عمر محصول (تجهیزات سرمایه ای، زیرساخت، محصولات مصرفی با دوام، مصرفی ها، نرم افزارها) کاربرد دارد.

مدیریت کهنگی حیطه های زیر را پوشش می دهد:

الف) طراحی محصول جدید

ب) تزریق فناوری جدید به محصولات موجود

پ) پشتیبانی و نگهداری محصولات موروثی (Legacy)

2.3.          ارزیابی ریسک

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-9:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3 راهنمای کاربرد -بخش 9- تحلیل ریسک سیستم های تکنولوژیکی

چکیده

این استاندارد حاوی راهنمایی هایی برای انتخاب و اجرای روش های تحلیل ریسک (مفاهیم، فرایند و روش های تحلیل ریسک) اولیه برای ارزیابی ریسک سیستم های تکنولوژیکی است.

این استاندارد ماهیت عمومی داشته و لذا می تواند در بسیاری از صنایع و انواع سیستم ها کاربرد داشته باشد. تحلیل ریسک تلاش می کند تا به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:

-چه چیزی ممکن است نادرست شود؟ (با شناسایی خطر)

-احتمال وقوع این حادثه چقدر است؟ (با تحلیل فراوانی)

-عواقب چیست؟ (با تحلیل عواقب)

استاندارد ISIRI-IEC 60300-3-9 در حال حاضر منسوخ شده است و بجای آن استاندارد IEC 31010:2019 تدوین شده است. با وجود این چون استاندارد ملی استاندارد اخیر تدوین نشده است این استاندارد به قوت خود باقی است.

ISIRI-7421:1383

مدیریت ریسک پروژه رهنمودهای کاربردی

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد آشنایی کلی با مدیریت ریسک پروژه، فرایندهای فرعی و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. فرایندهای فرعی عبارتند از:

-تعیین موضوع شامل تثبیت اهداف پروژه

-شناسایی ریسک

-ارزیابی ریسک، شامل تحلیل و ارزشیابی ریسک

-برخورد با ریسک

-بازنگری و پایش

-تبادل اطلاعات (شامل مشاوره)

یادگیری از طریق پروژه

2.4.          قابلیت اعتماد سیستم

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-15:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-15- راهنمای کاربرد – مهندسی قابلیت اعتماد سیستم

چکیده

این استاندارد راهنمایی برای مهندسی قابلیت اعتماد سیستم و توصیف فرایندی برای تحقق قابلیت اعتماد سیستم طی چرخه عمر آن ارائه می کند و برای تکوین سیستمی جدید و برای ارتقای سیستم های موجود شامل تعاملات داخلی وظایف سیستم متشکل از سخت افزار، نرم افزار و عوامل انسانی، کاربرد دارد.

همچنین این استاندارد برای فراهم کنندگان زیرسیستم ها و تامین کنندگان محصولاتی که اطلاعات سیستم و معیارهایی برای یکپارچگی سیستم را جستجو می کنند، به کار برده می شود. روش ها و ابزاری برای ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم و تصدیق نتایج دستیابی به اهداف قابلیت اعتماد فراهم شده است.

 1. 3. استانداردهای پشتیبانی

3.1.       قابلیت اطمینان و آمادگی

3.1.1.       قابلیت اطمینان و آمادگی – تکنیک های تجزیه و تحلیل

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-12391:1388

فنون تحلیل قابلیت اطمینان سیستم-روش اجرایی تحلیل نوع واثرات وقوع خرابی(FMEA)

چکیده

این استاندارد تحلیل نوع و اثرات وقوع خرابی (FMEA) و تحلیل نوع، اثرات و خطیر بودن وقوع خرابی (FMECA) را توصیف نموده و با انجام موارد زیر راهنمایی را در مورد چگونگی اعمال آنها برای به دست آوردن اهداف مختلف، ارائه می کند:

-فراهم آوردن گام های روش اجرایی ضروری برای اجرای یک تحلیل

-شناسایی واژگان، فرضیات، مقیاس های خطیر بودن، انواع وقوع خرابی

-فراهم کردن مثال هایی از برگه های کاری یا سایر فرم های ضروری

ISIRI-12833:1389

تحلیل درخت خرابی (FTA)

چکیده

این استاندارد تحلیل درخت خرابی (FTA) را تشریح نموده و رهنمودهایی در رابطه با کاربرد آن ارائه می کند. تحلیل درخت خرابی (FTA) به شناسایی و تحلیل وضعیت ها و عواملی می پردازد که موجب بالاترین رخداد تعریف شده می شوند یا بالقوه می توانند موجب بالاترین رخداد شده یا در وقوع آن نقش داشته باشند. در تحلیل درخت خرابی (FTA) این رخداد معمولا توقف یا تنزل عملکرد، ایمنی یا صفات عملیاتی مهم دیگر است ولی در مورد تحلیل درخت موفقیت (STA) این رخداد صفت تشریح کننده موفقیت است.

ISIRI-IEC 61078:1388

فنون تحلیل قابلیت اعتماد -نمودار بلوکی و روشهای بولی قابلیت اطمینان(RBD)

چکیده

فنون تحلیلی مختلفی برای تحلیل قابلیت اعتماد وجود دارد و روش نمودار بلوکی قابلیت اطمینان(RBD)  یکی از آنهاست. نمودار بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) نمایشی تصویری از عملکرد قابلیت اطمینان سیستم است. این نمودار اتصال منطقی اجزا (وظیفه ای) مورد نیاز برای بهره برداری موفق سیستم (در این استاندارد به عنوان “موفقیت سیستم”) را نشان می دهد.

این استاندارد روش‌های مدلسازی قابلیت اعتماد سیستم و استفاده از مدل برای محاسبه مقیاس های قابلیت اطمینان و آمادگی را  توصیف می‌کند. روش مدلسازی نمودار بلوکی قابلیت اطمینان (RBD)  اصولاً برای سیستم های بدون تعمیر و در جایی که ترتیب وقوع خرابی اهمیت ندارد به کار می‌رود. برای سیستم هایی که ترتیب وقوع خرابی ها باید به حساب آورده شود یا در جایی که تعمیرها باید انجام می‌شود، سایر فنون مدلسازی از قبیل تحلیل مارکوف  مناسب‌تر هستند.

ISIRI-11748:1387

کاربرد فنون مارکوف

چکیده

روش هاي تحليلي مختلف متعددي براي تحليل قابليت اطمينان، آمادگي، قابليت نگهداري و ايمني موجود است كه تكنيك ماركوف يكي از آنهاست.

در اين استاندارد راهنمايي در مورد كاربرد فنون ماركوف براي مدل كردن و تحليل يك سيستم و تخمين مقياس هاي قابليت اطمينان، آمادگي، قابليت نگهداري و ايمني، فراهم شده است.

اين استاندارد براي تمامي صنايع هنگامي كه سيستم هايي كه رفتار وابسته به حالت نمايش مي دهند، مي بايد تحليل شوند كاربرد دارد. فنون ماركوف در استاندارد، با فرض ثابت و مستقل از زمان بدون

نرخ هاي گذار حالت، توسط اين استاندارد پوشش داده شده است.

ISIRI-11746:1387

تحلیل وایبول

چکیده

از توزيع وايبول براي مدل سازي داده ها استفاده مي شود. صرف نظر از اين كه نرخ وقوع خرابي افزايشي، كاهشي يا ثابت باشد. توزيع وايبول قابل انعطاف و سازگار با گستره وسيعي از داده ها است. ثبت زمان تا وقوع خرابي، مسافت طي شده تا خرابي، تنش هاي مكانيكي يا پارامترهاي پيوسته ديگر براي همه اقلام ضروري است.

اين استاندارد روش هايي را براي تحليل داده ها با توزيع وايبول با داراي پارامترهاي پيوسته مانند

زمان تا وقوع خرابي، چرخه هاي تا وقوع خرابي، تنش مكانيكي و غيره ارائه مي كند.

همچنین در اين استاندارد راهنمايي هايي در مورد چگونگي اجراي يك تحليل با استفاده از برنامه صفحه گسترده، ارائه شده است. هم چنين راهنمايي هايي در مورد چگونگي تحليل انواع وقوع خرابي مختلف به طور جداگانه و شناسايي يك جامع آماری ضعيف احتمالي ارائه شده است.

3.1.2.     قابلیت اطمینان و آمادگی – برآورد و ارزیابی داده‌ها

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-2:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-2 – راهنمای کاربرد -جمع آوری داد ه های قابلیت اعتماد از میدان

چکیده

جمع آوري و تحليل داده هاي مربوط به وقوع خرابي 1 و كاربرد 2 از ميدان 3 ، نقش مهمي در تحليل قابليت اطمينان دارد. جمع آوري و تحليل داده ها موارد زير را مقدور مي سازد:

الف- برنامه ریزی نگهداری

ب-محاسبه نیازهای آتی به منابع و قطعات یدکی

پ-ارزيابي احتمال اجراي موفقيت آميز يك مأموريت

ج-برآورد هزينه هاي دوره ي گارانتی

ح-برگشت اطلاعات به طراحي و توليد  و غیره

جمع آوري داده ها براي مقاصد قابليت اعتماد اغلب يك فعاليت دراز مدت است . داده هايي كه تعدادي از بهره برداري هاي يك قلم و/ يا قلم هاي مختلف را شامل مي شود مي تواند پيش از تحليل مناسب، ضروري باشد . جمع آوري داده ها بايد به عنوان يك فعاليت برنامه ريزي شده با داشتن اهداف مقتضي، اجرا شود.

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه راهنمايي هايي براي جمع آوري داده هاي عملكرد قابليت اطمينان،

قابليت نگهداري ، آمادگي و پشتيباني براي قلم هايي است كه در ميدان از آنها بهره برداري مي شود. اين استاندارد به صورت عمومي به جنبه هاي عملي جمع آوري و نمايش داده ها پرداخته و مختصراً موضوعات مربوط به تحليل داده ها و نمايش نتايج را هم بررسي مي كند.

ISIRI-12537:1387

ارایه و مشخصات داده‌ های قابلیت اطمینان برای اجزای الکترونیکی

چکیده

اطلاعات مورد نیاز برای توصیف قابلیت اطمینان یک جزء و همچنین الزامات دقیق گزارش داده های قابلیت اطمینان را توضیح می دهد. به کاربران قطعات راهنمایی می کند که چگونه باید الزامات قابلیت اطمینان خود را برای تولید کنندگان قطعات مشخص کنند. داده های حاصل از آزمایشات آزمایشگاهی، باید طراحان مدار و تجهیزات را قادر سازد تا قابلیت اطمینان مدارها و سیستم ها را ارزیابی کنند.

این استاندارد منسوخ شده است.

ISIRI-12566:1388

فنون تحلیل داده قابلیت اطمینان –روش های اجرائی برای مقایسه نرخ های دو وقوع خرابی ثابت و شدت های (رخداد ) دو وقوع خرابی ثابت

چکیده

اغلب مقایسه کردن ویژگی هاي قابلیت اطمینان سیستم ها و اجزاء در زمانی که دلایل فنی یا دلایل دیگر جهت باور این امر که آنها ممکن است متفاوت باشند، ضروري است. براي مثال: مقایسه کردن قابلیت اطمینان اقلام تولید شده به وسیله سازنده در دوره هاي زمانی مختلف، یا اقلام تولید شده به وسیله سازندگان متفاوت، ممکن است ضروري باشد.

نرخ وقوع خرابی و شدت وقوع خرابی گاهی اوقات به عنوان مقیاس هاي قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار می گیرند. این استاندارد به توصیف روش هاي اجرائی مقایسه دو مجموعه از مشاهدات نرخ وقوع خرابی ثابت/شدت وقوع خرابی ثابت، می پردازد. مثال هاي عملی ساده جهت شرح این که چطور روش هاي اجرائی می توانند اجرا شوند، ارائه شده است.

3.1.3.     قابلیت اطمینان و آمادگی – آزمون و غربالگری قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-12536:1396

اجزاي الكتريكي- قابليت اطمينان- شرايط مرجع براي نرخ‌هاي وقوع خرابي و مدل‌هاي تنش براي تبديل

چکیده

این استاندارد برای پیش بینی قابلیت اطمینان اجزای الکتریکی که در تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند و در سازمان هایی که داده های مخصوص به خود را دارند در نظر گرفته می شود و نحوه بیان و استفاده از داده ها را به منظور انجام پیش بینی های قابلیت اطمینان شرح می دهد.

همچنین این استاندارد می تواند برای ایجاد پایگاه داده نرخ وقوع خرابی و توصیف شرایط مرجعی که برای نرخ های وقوع خرابی میدانی توصیه می شود، بیان گردد، در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

ISIRI-12392:1388

مدل قانون توانی-آزمون های نکویی برازش و روش های بر آورد

چکیده

این استاندارد مدل قانون توانی را توصیف می کند و هدایت هاي گام به گام براي استفاده از آن را ارائه

می دهد. مدل هاي گوناگونی براي توصیف قابلیت اطمینان اقلام تعمیر شده وجود دارند که مدل قانون توانی یکی از آنها است که به وسیع ترین صورت استفاده می شود. این استاندارد روش هاي اجرایی براي برآورد پارامتر مدل قانون توانی و آزمون نکویی برازش مدل قانون توانی براي داده ها را براي فراهم نمودن بازه هاي اطمینان براي شدت وقوع خرابی و بازه هاي پیش بینی براي طول زمان وقوع خرابی هاي آتی ارائه می دهد. یک ورودي شامل مجموعه داده ها از زمان هایی که در آن وقوع خرابی هاي مرتبط رخ می دهند یا مشاهده شده اند در صورتی که متفاوت از زمان وقوع خرابی پایانی است، براي قلم تعمیر شده یا مجموعه اي از کپی هاي قلم یکسان و زمانی که مشاهده قلم خاتمه یافته است، مورد نیاز است. تمام نتایج خروجی با نوع قلم مورد بررسی متناظرند.

ISIRI-IEC 62308:1388

قابلیت اطمینان تجهیزات -روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان

چکیده

اين استاندارد روش هاي اجرايي را كه به منظور استفاده در ارزيابي قابليت اطمينان اقلام بر مبناي داده هاي حاصل از موارد ذيل اند، شرح مي دهد: بازار اقلام مشابه؛ و داده هاي ميداني و داده هاي آزمون از تامين كننده هاي اجزاء و ماژول ها. نتايج چنين ارزيابي هايي به عنوان ورودي هاي تصميمات اوليه طراحي تجهيزات از قبيل انتخاب معماري سيستم همچنين تصميمات كسب وكار از قبيل برآورد هزينههاي وارانتي يا گارانتي هاي هزينه نگهداري مالي مورد استفاده قرار مي گيرد. به علاوه نتايج مي تواند به عنوان برآورد اوليه براي ورودي تحليل ايمني براي مثال تحليل FTA استفاده شود. اجزاء و اقلام الكترونيكي مدرن آنقدر قابل اطمينان اند كه برآورد يا تصديق قابليت اطمينان آنها با آزمون خيلي مشكل است، بنابراين داده هاي ميداني براي اقلام قبلي مشابه، اغلب تنها راه بدست آوردن برآورد اوليه قابليت اطمينان است. سازندگان اجزاء سال ها از اين روش تحت نام « قاعدهي تشابه » استفاده كرده اند. اين روش با تاكيد بر استفاده از داده ها از محصولات مشابه اي كه قبلا به بازار عرضه شده اند و الزام مستند شدن تشابه ها، جايگزين مدرني براي كتاب راهنماي پيش بيني كلاسيك است كه هم اكنون منسوخ مي باشد.

ISIRI-12535:1387

کتاب راهنمای داده های قابلیت ا طمینان – مدل جهان شمول برای پیش بینی قابلیت اطمینان اجزا، PCB ها و تجهیزات الکترونیکی

چکیده

این استاندارد عناصری را برای محاسبه میزان خرابی قطعات الکترونیکی نصب شده ارائه می دهد. این امر به لطف معرفی عوامل تأثیرگذار، انجام بهینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات را آسان تر می کند.

این استاندارد منسوخ شده و استاندارد ISIRI-12536:1396 جایگزین شده است.

3.1.4.       قابلیت اطمینان و آمادگی – افزایش قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-5:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-5 – راهنمای کاربرد- شرایط آزمون قابلیت اطمینان و اصول آزمون آماری

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه دستورالعمل هايي براي طرح ريزي و اجراي آزمون هاي قابليت اطمينان و استفاده از روش هاي آماري براي تحليل داده هاي آزمون است.

اين استاندارد، آزمون هاي مربوط به قلم هاي تعمير شده و تعمير نشده همراه با آزمون هايي براي شدت ثابت و غير ثابت وقوع خرابي و نرخ ثابت و غير ثابت وقوع خرابي را توصيف مي كند.

اين استاندارد در موارد زير كاربرد دارد:

-هنگامي كه آزمون قابليت اطمينان به صورت خاص يا با استنباط براي يك قرارداد، خواسته مي شود؛

-هنگام طرح ريزي يك آزمون قابليت اطمينان؛

-طي آزمون قابليت اطمينان؛

-هنگام تحليل داده هايي از آزمون قابليت اطمينان و گزارش در مورد خروجي آزمون قابليت اطمينان.

در هنگام تكوين، تصديق طراحي و صحه گذاري طراحي محصول جديد، آزمون هاي مختلفي اجرا مي شوند. قصد اين آزمون ها، كشف نقاط ضعف در طراحي و تعهد اقداماتي براي حذف اين نقاط ضعف و در نتيجه بهبود عملكرد، كيفيت، ايمني، نيرومندي، قابليت اطمينان و آمادگي و كاهش هزينه هاست. اين استاندارد فقط مواردي را پوشش مي دهد كه در آن از آزمون هاي آماري براي تحليل داده هاي آزمون استفاده مي شوند. بنابراين براي دامنه وسيعي از محصولات شامل محصولات مصرف كننده، صنعتي، نظامي و كاربردهاي هوافضا قابل استفاده است.

ISIRI-8745-2:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت دوم-طراحی چرخه آزمون

چکیده

هر چرخه آزمون، زنجیره ای از شرایط آزمون عملکردی و محیطی مختلفی است که بر اساس شرایط واقعی مصرف می باشد. شرایط واقعی مصرف را می توان برای مثال در مشخصات محصول، تعریف نمود.

در آزمون قابلیت اطمینان برای تجهیزات، معمولاً چرخه آزمون مکرراً بر روی این تجهیزات اجرا می شود. روش اجرایی گام به گامی که در این استاندارد تشریح می شود بر ای آزمون هر تجهیز خاصی

است که شبیه سازی آن با شرایط واقعی مصرف اش، ضروری محسوب می شود . این روش اجرایی برای آزمون آزمایشگاهی کاملاً کاربرد دارد ولی برای آزمون میدانی تا جایی می توان آن را اجرا کرد که بتوان شرایط را فقط از جنبه شرایط بهره برداری ( از جمله بار و تغذیه ) کنترل کرد.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین یک روش اجرایی عمومی برای طراحی چرخه های آزمون است. در صورتی که چرخه های آزمون برتر را نتوان در مجموعه استاند ارد ملی ایران 3-8745 یافت.

ISIRI-8745-3-1:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش اول -تجهیزات قابل حمل در فضای بسته درجه شبیه سازی پایین

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای عملکرد تجهیزات قابل حمل در فضای بسته با شبیه سازی درجه پایین و در شرایط آزمون برتر است.

این استاندارد برای تجهیزات قابل حمل در فضای بسته که فقط در وضعیت ساکن کار می کنند، مناسب است. درجه شبیه سازی پایین می باشد. اگرچه در شبیه سازی درجه پایین، چرخه های آزمون ساده سازی شده اند ولی تجدیدپذیری و تکرار پذیری آزمون ها از جنبه های شکست و مقدار ویژگی های قابلیت اطمینان حفظ شده اند . فرض بر این است که این عوامل در مواقع مختلف و در آزمایشگاه های مختلف هنگام آزمون تجهیزات یکسان یکنواخت باشد.

بایستی خاطر نشان شد که برای تجهیز ات یکسان ولی با کاربردهای مختلف، انجام آزمون های مختلف مطابق چرخه های آزمون مختلف از مجموعه استاندارد ملی ایران 3-8745 ضروری است.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-2:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش دوم -تجهیزات استفاده ساکن در مکان های حفاظت شده در برابر آب و هوا-درجه شبیه سازی بالا

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قابلیت اطمینان از پارامترهای عملکرد تجهیزات مخصوص استفاده ساکن در مکان های حفاظت شده در برابر آب و هوا با درجه شبیه سازی بالا و در شرایط آزمون برتر است. دلیل اصلی از ارائه شرایط آزمون برتر، حصول اطمینان از قراردادن تجهیزات با کاربرد مشابه در

شرایط آزمون یکسان است گرچه این تجهیزات شکل، مجموعه و وظیفه متفاوتی داشته باشد. این امر مقایسه را میسر می سازد.

چرخه های آزمون با درجه شبیه سازی بالا پیچیده تر و به شرایط واقعی مصرف نزدیک تر هستند، ولی چنان پرهزینه اند که برای آزمون معمول ، مناسب نیستند. درجه شبیه سازی بالا موقعی توصیه می شود که نتیجه آزمون بسیار مهم باشد. برای مثال عواقب شکست از جنبه های ایمنی و ضررهای اقتصادی یا نقص قوانین بطور مثال نقص قوانین حفاظت از محیط زیست (نظیر آلودگی های محیطی) خطرناک باشد. هرجا که عواقب شکست کم اهمیت تر است برای مثال رادیو و تلویزیون برای سرگرمی، می توان از درجه شبیه سازی پایین استفاده کرد.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-3:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش سوم- چرخه آزمون 3-تجهیزات ساکن قابل استفاده در مکان های به طور جزئی محافظت شده در برابر آب و هوا-درجه شبیه سازی پائین

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین پارامترهای عملکرد قابلیت اطمینان تجهیزات ساکن قابل استفاده در مکان های جزیی محافظت شده در برابر آب و هوا با درجه شبیه سازی پایین و در شرایط آزمون برتر است.

چرخه آزمون ارائه شده در این استاندارد برای جایگزینی آزمونهای با سایر مقاصد نمی باشد نظیر آزمون های احراز شرایط، آزمون های اجرای وظیفه، آزمون های تصدیق توانایی یا ارائه خدمت حین شرایط کرانه ای انبارش، حمل ونقل یا استفاده .

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-4:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش چهارم- چرخه آزمون 4-تجهیزات ساکن قابل حمل و استفاده در مکان های غیر ساکن -درجه شبیه سازی پائین

چکیده

آزمون قابلیت اطمینان، عملکرد دراز مدت و وقوع خرابی های شیء مورد آزمون را حین استفاده عادی آشکار می سازد. آزمون قابلیت اطمینان را می توان در برنامه آزمون احراز شرایط گنجاند .این آزمون جایگزین سایر انواع آزمون در برنامه نظیر آزمون اجرای وظیفه ای. (مثال :آزمون های روی میزکار در شرایط معمولی اتاق) یا آزمون های شرایط محیطی (مثال : شرایط کرانه ای انبارش، انتقال یا استفاده) نمی باشد. تنش های مناسب( شیء) آزمون توسط یک چرخه تکرار آزمون قابلیت اطمینان، اعمال می شود .

هدف از تدوین این استاندارد تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای عملکرد تجهیزات قابل حمل و استفاده غیر ساکن با درجه شبیه سازی پایین و در شرایط آزمون برتر است.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-5:1385

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات -قسمت سوم -شرایط آزمون برتر-بخش پنجم -چرخه آزمون پنجم -تجهیزات سیار زمینی درجه شبیه سازی پایین

چکیده

هدف از تدوین این استاندار ، تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای علمکرد تجهیزات سیار زمینی با شبیه سازی درجه پایین در شرایط آزمون برتر است .

این استاندارد ملی در مورد تجهیزات سیار با تغذیه جریان مستقیم معتبر است. این تجهیزات در حال حمل، برای مثال در یک وسیله نقیله ، بکار انداخته می شوند ولی بخشی از وسیله نقلیه محسوب نمی شوند و در ضمن برای نصب دائم در وسیله نقلیه ، طراحی نشده اند .

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-3-6:1385

 آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش ششم- چرخه آزمون 6-تجهیزات ساکن قابل حمل در فضای باز -درجه شبیه سازی پائین

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قابلیت اطمینان پارامترهای عملکرد تجهیزات قابل حمل در فضای باز با درجه شبیه سازی پایین و در شرایط آزمون برتر است. شرایط آزمون تعریف شده در این استاندارد در مورد تجهیزات قابل انتقال در فضای باز معتبر است. این تجهیزات صرفاً در وضعیت ساکن و در آب و هوایی از گروه آب و هوایی معتدل مورد بهره برداری قرار می گیرند.

لازم به یادآوری است که این استاندارد در IEC منسوخ شده است.

ISIRI-8745-4:1388

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات -قسمت 4-روشهای اجرایی آماری برای توزیع نمایی- برآوردهای نقطه ای -بازه های اطمینان -بازه های پیش بینی و بازه های روا داری

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد فراهم كردن روش هاي آماري براي ارزشيابي برآوردهاي نقطه اي، بازه هاي اطمينان، بازه هاي پيش بيني و بازه هاي رواداري براي نرخ وقوع خرابي اقلامي كه زمان تا وقوع خرابي آنها از توزيع نمايي پيروي مي كنند، مي باشد. اين موضوع ايجاب مي كند كه نرخ وقوع خرابي نسبت به زمان ثابت باشد. بايستي توجه شود كه گرچه در بالا ارجاع به نرخ وقوع خرابي شده، روش هاي عددي كه شرح داده خواهند شد براي نرخ هاي رخداد ديگر كه زمانها تا وقوع رخداد از توزيع نمايي پيروي مي كند را فراهم مي كنند، به طور مساوي قابل كاربرد هستند. بنابراين با اين احراز شرايط، روش هاي عددي براي مثال براي شدت هاي وقوع خرابي ثابت و نرخ هاي تعمير ثابت به كار خواهند رفت. به هر حال براي سهولت و اجتناب از تكرارهاي غير ضروري، در آنچه در ذيل مي آيد فقط به وقوع خرابي ها و نرخ هاي وقوع خرابي ارجاع داده مي شود.

ISIRI-8745-6:1388

آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات-قسمت6-آزمون ها برای اعتبار و بر آورد نرخ وقوع خرابی ثابت و شدت وقوع خرابی ثابت

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد مشخص كردن روش هاي اجرايي براي تصديق فرض نرخ وقوع خرابي ثابت يا  شدت وقوع خرابي ثابت و شناسايي الگوها در شدت يا نرخ وقوع خرابي است. اين روش هاي اجرايي هرجا كه تصديق چنين مفروضاتي ضروري باشد، كاربرد داراند.

اين امر ممكن است به دليل يك الزام يا به منظور ارزيابي هر تغيير در نرخ وقوع خرابي يا شدت وقوع خرابي با زمان باشد.

ISIRI-11749:1387

 آزمون قابلیت اطمینان طرحهای آزمون انطباق برای نسبت موفقیت

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن روش های اجرایی به منظور کاربرد و آماده سازی طرح های آزمون انطباق، برای تعیین نسبت موفقیت و یا نسبت وقوع خرابی می باشد. روش های اجرایی بر اساس فرض مستقل بودن آماری هر آزمون می باشند.

ISIRI-12393:1388

آزمون قابلیت اطمینان-آزمون های انطباق برای نرخ وقوع خرابی ثابت و شدت وقوع خرابی ثابت

چکیده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه چندین طرح آزمون بهینه شده، منحنی هاي ویژگی بهره برداري متناظر و زمان هاي آزمون مورد انتظار است. همچنین این استاندارد، الگوریتم هایی را براي طرح هاي آزمون طراحی با استفاده از برنامه صفحه گسترده همراه با راهنمایی در مورد چگونگی انتخاب طرحهاي آزمون ارائه می دهد.

این استاندارد روش هاي اجرایی آزمون اینکه آیا مقدار مشاهده شده نرخ وقوع خرابی، شدت وقوع خرابی، میانگین زمان تا وقوع خرابی (MTTF) و میانگین زمان بهره برداري بین وقوع خرابی ها (MTBF) با الزام داده شده مطابقت دارد مشخص می کند.

3.2.       قابلیت نگهداری و پشتیبانی

3.2.1.     قابلیت نگهداری و پشتیبانی – قابلیت نگهداری

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-11747:1387

رشد قابلیت اطمینان -آزمون آماری و روشهای برآورد

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد ملي فراهم آوري مدل ها و روش هاي عددي است براي ارزيابي رشد قابليت اطمينان بر مبناي داده هاي وقوع خرابي كه در برنامه بهبود قابليت اطمينان ايجاد مي شوند. اين روش هاي اجرايي به رشد، برآورد، فواصل اطمينان قابليت اطمينان محصول و آزمون هاي نيكويي برازش مي پردازد.

اين استاندارد مدل رشد قابليت اطمينان قانون تواني و مدل پيش بيني مربوطه را بيان مي كند و دستورالعمل هاي گام به گامي را براي كاربرد آنها ارائه مي دهد. چندين مدل رشد قابليت اعتماد وجود دارد و مدل قانون تواني يكي از پركاربردترين آنهاست.

ISIRI-IEC 62429:1388

 رشد قابلیت اطمینان -آزمون تنش برای وقوع خرابی های اولیه در سیستم های پیچیده یکتا

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد، ارائه راهنمايي براي رشد قابليت اطمينان در حين آزمون نهايي يا آزمون

پذيرش سيستم هاي پيچيده يكتا است. اين استاندارد راهنمايي را در مورد شرايط آزمون شتاب يافته و معيارهايي را براي توقف اين آزمون ها به دست مي دهد. سيستم هاي “يكتا”  به معناي آن است كه هيچ اطلاعاتي در مورد سيستم هاي مشابه وجود نداشته و تعداد كمي از سيستم هاي توليد شده است و اين امر به معناي آن است كه اطلاعات استنباط شده از آزمون كاربرد محدودي براي توليد آينده دارد.

اين استاندارد با رشد قابليت اطمينان سيستم هاي پيچيده قابل تعمير سروكار دارد كه از سخت افزاري با نرم افزار تعبيه شده در آن، تشكيل شده است و می تواند براي توصيف روش اجرايي براي آزمون پذيرش، شروع به بهره برداري و براي اطمينان از اين امر به كار رود كه قابليت اطمينان يك سيستم تحويل شده با خطاهاي كدگذاري، خطاهاي مهارت يا خطاهاي ساخت به خطر نمي افتد. اين استاندارد فقط دوره وقوع خرابي اوليه چرخه عمر سيستم را پوشش داده و دوره وقوع خرابي ثابت و دوره وقوع خرابي فرسايشي را پوشش نمي دهد. اين استاندارد مي تواند در زماني كه يك شركت خواهان بهينه كردن مدت آزمون توليدي داخلي در حين ساخت نمونه هاي اوليه، سيستم هاي منفرد يا سري هاي كوچك است نيز استفاده شود.

3.2.2.     قابلیت نگهداری و پشتیبانی – قابلیت پشتیبانی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60706-2:1388

 قابلیت نگهداری تجهیزات -قسمت دوم -الزامات و مطالعات قابلیت نگهداری در فاز طراحی و تکوین

چکیده

قابليت نگهداري ويژگي اي است كه سهولت نگهداري و پشتيباني قلم را در دوره كاربرد خود تعريف مي كند. قابليت نگهداري بايد در فاز طراحي و تكوين ايجاد شده و بنابراين، ايجاد الزامات قابليت نگهداري به عنوان بخشي از مشخصات اوليه، اهميت دارد.

اين استاندارد نسخه قابليت نگهداري را معرفي كرده و راهنمايي را در مورد اين كه چگونه مي توان قابليت نگهداري را در مشخصات و قراردادها گنجاند و چگونه قابليت نگهداري بايستي به عنوان بخشي از فرآيند طراحي در نظر گرفت، ارائه  می دهد.

ISIRI-IEC 60300-3-16:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-16- راهنمای کاربرد -راهنمایی هایی برای مشخصات خدمات پشتیبانی نگهداری

چکیده

مشخصات خدمات پشتيباني نگهداري نه تنها نيازمند تهيه يك توافق است بلكه همچنين نيازمند مديريت و پايش خدمات در طول اجراي آن است.

اين استاندارد چارچوبي را براي مشخصات خدمات مرتبط با پشتيباني نگهداري محصولات، سيستم ها و تجهيزات، كه در طول فاز بهره برداري و فاز نگهداري انجام مي شود تعريف مي كند.

اين استاندارد براي استفاده گستره وسيعي از تامين كنندگان، سازمان هاي پشتيباني نگهداري و استفاده كنندگان در نظر گرفته شده است و قابل اعمال به همه اقلام است.

3.3.       ارزیابی ریسک

3.3.1.       ارزیابی ریسک – پشتیبانی از ارزیابی ریسک

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 61882:1388

مطالعات خطر و قابلیت بهره برداری (مطالعات HAZOP) راهنمای کاربرد

چکیده

مقصود از اين استاندارد، توصيف اصول و روشهاي اجرايي مطالعات خطر و قابليت بهره برداري (HAZOP) است. (HAZOP) فن ساختاريافته و سيستماتيك براي امتحان سيستم تعريف شده با اهداف زير است:

-شناسايي خطرات بالقوه در سيستم.

-شناسايي مسائل بالقوه قابليت بهره برداري با سيستم و به ويژه شناسايي علل اختلالات بهره برداري و انحرافات توليدي كه احتمالاً منجر به محصولات نامنطبق مي شود.

مزيت مهم مطالعات HAZOP آنست كه دانش حاصله كه از شناسايي خطرات بالقوه و مسائل قابليت بهره برداري به روشي ساختاريافته و سيستماتيك به دست مي آيد، كمك بزرگي در تعيين مقياس هاي مناسب اصلاحي مي باشد.

3.4.       قابلیت اطمینان سیستم

3.4.1.     قابلیت اطمینان سیستم – مهندسی سیستم

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-IEC 60300-3-3:1389

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-3- راهنمای کاربرد – هزینه یابی چرخه ی عمر

چکیده

هزینه یابی چرخه عمر، فرایند تحلیل اقتصادی برای ارزیابی کل هزینه تملک، تحصیل و وارهایی یک محصول است. این تحلیل ورودی های مهمی را برای فرایند تصمیم گیری طراحی، تکوین، بهره برداری و وارهایی محصول، فراهم می کند.

هدف از تدوین این استاندارد فراهم آوردن یک مقدمه کلی برای مفهوم هزینه یابی چرخه عمر می باشد و همه کاربردها را در نظر می گیرد. این استاندارد همچنین اجزاء نمونه چرخه عمر را شناسایی می کند تا طرح ریزی برنامه و پروژه تسهیل شود.

ISIRI-IEC 60300-3-4:1388

مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-4 – راهنمای کاربردی -راهنمایی برای مشخصات الزامات قابلیت اعتماد

چکیده

هدف از تدوين اين استاندارد، ارائه راهنمايي هايي براي تعيين مشخصات ويژگي هاي الزام شده در مشخصات همراه با مشخصات روش هاي اجرايي و معيارهاي تصديق و صحه گذاري است.

راهنمايي هاي ارائه شده شامل موارد زير است:

-توصيه براي تعيين مشخصات الزامات كمي و كيفي قابليت اطمينان، قابليت نگهداري، آمادگي و پشتيباني نگهداري؛

– توصيه به خريداران سيستم در مورد حصول اطمينان از اين كه چگونه تامين كنندگان مي توانند الزامات مشخص شده را برآورده كنند؛

– توصيه به تامين كنندگان براي ياري رساندن به آن ها براي برآورده ساختن الزامات خريداران.

ISIRI-13904:1389

بازنگری طراحی

چکیده

قابلیت اعتماد محصول از طریق اجرای رشته ای لازم طی فازهای طراحی و تکوین چرخه عمر محصول، ارتقای کیفی می یابد. بازنگری طراحی مشابه سایر رشته های فنی و مهندسی، برای رسیدن به اهداف خود به مدیریت صحیح نیازمند است.

هدف از تدوین این استاندارد ارائه توصیه هایی برای اجرای بازنگری طراحی به عنوان ابزاری برای تصدیق تحقق الزامات ورودی طراحی و تسریع بهبود طراحی محصول ارائه می دهد. این قصد باید طی فاز طراحی و تکوین چرخه عمر محصول عملی شود.

ISIRI-13486:1389

مهندسی قابلیت اعتماد شبکه ارتباطات

چکیده

امروزه شبکه های ارتباطات برای برآورده ساختن تقاضاهای گوناگون بازار و نیازهای ارتباطات عمومی از لحاظ پیچیدگی در حال رشد هستند. شبکه هایی از قیبل تلفن های همراه، تجارت الکترونیکی، خدمات اینترنتی. خدمات ارتباطات ضروری از قیبل تبادل اطلاعات، پردازش داده و اتصالات شبکه، ارتباطات خصوصی و عموی با صرفه اقتصادی را مقدور می سازند.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمایی برای مهندسی قابلیت اطمینان در شبکه های ارتباطات می باشد. این استاندارد یک چارچوب عام برای عملکرد قابلیت اعتماد شبکه ایجاد می کند. این استاندارد برای توسعه دهندگان و تامین کنندگان تجهیزات شبکه برای طرح ریزی و پیاده سازی قابلیت اعتماد شبکه کاربرد دارد.

ISIRI-IEC 62347:1388

راهنمای مشخصات قابلیت اعتماد سیستم

چکیده

سيستم موجوديتي فيزيكي و/يا مجازي است. گاهي اوقات تعريف مرزهاي سيستم براي اينكه سيستم بتواند از سيستم هاي ديگر تميز داده يا تفكيك شود، ضروري است. سيستم براي برآورده كردن نياز يا مقصود خاص يا براي به دست آوردن هدفي معين، با محيط خود تعامل مي كند. اين امر از طريق تعامل عناصر سيستم كه وظايف ضروري طراحي شده را براي برآورده كردن هدف مورد نظر را ارائه مي كنند، انجام مي شود. تعيين وظايف مورد نياز براي برآورده كردن يك هدف خاص، فرآيند تكوين مشخصات سيستم را نشان مي دهد. طراحي تفصيلي سيستم فقط بعد از شناسايي وظايف، آغاز مي شود.

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه راهنماي تهيه مشخصات قابليت اعتماد سيستم است. اين استاندارد،

فرآيندي را براي ارزشيابي سيستم فراهم كرده و روش اجرايي تعيين الزامات قابليت اعتماد سيستم را ارائه مي دهد.

3.4.2.     قابلیت اطمینان سیستم – جنبه‌های انسانی

شماره استاندارد

عنوان

ISIRI-14561:1391

راهنمایی بر وجوه انسانی قابلیت اعتماد

چکیده

اين استاندارد راهنمايي هايي بر وجوه انساني قابليت اعتماد سيستم ها ارائه مي دهد. اين مدرك، نياز به يك استانداردي كه به بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي انسان/ماشين بپردازد را برطرف مي نمايد.

اين استاندارد راهنمايي هايي در مورد نحوه در نظر گرفتن وجوه انساني قابليت اعتماد در تمام فازهاي چرخه عمر سيستم ارائه مي دهد، كه شامل اصول ارگونومي طي طراحي و درك قابليت اطمينان انسان براي كاربردهاي سيستم مي باشد.

اين استاندارد در هر حوزه اي از صنعت كه در آن روابط بين انسان/ماشين وجود داشته باشد، قابل كاربرد است و به منظور استفاده كاركنان فني و مديران آنها تدوين شده است.

3.4.3.     قابلیت اطمینان سیستم – نرم‌افزار

شماره استاندارد

عنوان

 

استاندارد های ملی این بخش تدوین نشده اند.

 1. 4. استانداردهای مرتبط

4.1.       استانداردهای IEC مرتبط با قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

 

استاندارد های بین الملی این بخش تدوین نشده اند.

4.2.          استانداردهای ISO مرتبط با قابلیت اطمینان

شماره استاندارد

عنوان

 

استاندارد های ملی این بخش تدوین نشده اند.